Klinisk etikk-komité Vestre Viken HF - Klinikk for psykisk helse og rus

Etter sammenslåing til nytt foretak tok ledelsen i januar 2012 inititativ til opprettelse av en ny KEK i Klinikk for psykisk helse og rus og fremla mandat (etter nasjonal mal) for arbeidet.

Kontaktperson:

  • Elin Håkonsen Martinsen (leder)
  • Barne- og ungdomspsykiater
  • E-post: elhmar@vestreviken.no   

Mandat

  • Bidra til økt etisk bevisshet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
  • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene
  • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer
  • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas
  • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål
  • Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid

Medlemmer

Elin Håkonsen Martinsen (leder)

barne- og ungdomspsykiater, phd, BUPA, 

Tuva Elgaaen (sekretær)

kvalitetsrådgiver psykiatrisk avd. Blakstad

Oscar Braadlie

sykehusprest, psykiatrisk avdeling Blakstad

Uta Land

psykologspesialist, KDPS

Knut Drottning

psykiater, Asker DPS

Frode Tharaldsen

fagutviklingssykepleier, psykiatrisk avdeling Blakstad

Elin Kufås 

rådgiver; MSc, Asker DPS

Reidar Pedersen

professor, Senter for medisinsk etikk (SME), UiO

Heidi Hansen

brukerrepresentant, Brukerutvalget Vestre Viken 

Publisert 18. jan. 2011 10:36 - Sist endret 9. mai 2020 13:42