Klinisk etikk-komité - Vestre Viken HF, Sykehuset Bærum

Klinisk etikk-komitè ved Bærum Sykehus startet opp våren 2004. Komiteen ble formelt godkjent med mandat og oppnevnte medlemmer 7.desember 2004 av adm.direktør Erik Omland

Kontaktperson:

Mandat

Klinisk etikk-komité (KEK) ved Bærum sykehus skal bidra til å høyne den kliniske etikk-kompetansen hos helsepersonell ved sykehuset. Komiteen skal tilrettelegge for identifikasjon, analyse og om mulig synliggjøre handlings-alternativer ved etiske problemstillinger relatert til pasientbehandlingen.

KEK skal være et redskap til pasienters og pårørendes beste.

KEK vil gjøre dette ved:

 • å fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer
 • på forespørsel gi råd om hvordan etiske dilemmaer kan håndteres
 • å være et forum der helsepersonell kan få drøfte etiske dilemmaer prospektivt eller retrospektivt
 • å bidra til bevisstgjøring om etiske problemer knyttet til ressursbruk og prioritering
 • å bidra til å utarbeide retningslinjer for relevante områder
 • å bidra til en bevisstgjøring om sykehusets verdigrunnlag og forholdet mellom dette grunnlag og den praktiske hverdag i sykehuset

Medlemmer

Kristin Olea Sollid (leder)

overlege, Kvinneklinikken 

Eva Saltrøe (sekretær)

fagutviklingssykepleier, Generell medisin

Sunniva Johnsen Fisknes (nestleder)

sykehusprest

Jannicke Mellin-Olsen

overlege, anestesiavdelingen

Per Nortvedt

professor emeritus, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Gro Berit Håland

avdelingssykepleier, dialysesksjonen

Vivi Furuheim jordmor, føde/barsel
Torunn Viervoll brukerrepresentant, Brukerutvalget

Liv Haugsbø Undset

overlege, nyremedisin

Organisering

 • Komiteen er en selvstendig, tverrfaglig sammensatt enhet innenfor Sykehuset Asker og Bærum.
 • Komiteens medlemmer oppnevnes av sykehusets direktør for 2 år av gangen, med mulighet for gjenoppnevning. Det er viktig å ivareta kontinuitet ved nyoppnevning.
 • Komiteen har en leder, nestleder og sekretær.
 • Sekretæren frikjøpes med 10% stilling.

Arbeidsform

 • KEK velger selv arbeidsform og hvilke saker de vil ta opp.
 • KEK har regulære møter ca 10-12 ganger i året og kan innkalle til ekstraordinære møter ved behov.
 • KEK leverer årsmelding til administrerende direktør.
 • Alle kan henvende seg til KEK .
 • Henvendelsen kan gjøres til et av medlemmene i komiteen. Det kan skje skriftlig, via brev eller E-post, ev. muntlig direkte eller per telefon. Før en henvendelse behandles som sak i komiteen må henvendelsen være formulert skriftlig.
Publisert 18. jan. 2011 10:29 - Sist endret 9. apr. 2020 09:49