Klinisk etikk-komité Helse Bergen HF

Kontaktperson

Mandat:

  • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
  • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer iforetakene
  • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer
  • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas
  • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
  • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål
  • Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid

Medlemmer

Olav Hevrøy(leder)

overlege, palliativt team, kirurgisk serviceklinikk

Ingrid Miljeteig (sekretær)

1. amanuensis medisinsk etikk (UiB), spesialrådgiver og sekretær i KEK (20% stilling)

Gifty O. Nordbø

brukerutvalget

Eirik Tranvåg stipendiat i medisinsk etikk, UiB

Wenche Listøl

genetisk veileder og onologisk sykepleier,  Avdeling for medisinsk genetikk

Anne Kristine Breivik jurist, foretakssekretariatet
Rune Fanebust overlege MIO, Hjerteavdelingen

Inger Sofie Stensland

jordmor, leder rådgivingssenteret på kvinneklinikken

Leila Hodali

spesialist i allmennmedisin og psykiater, Kronstad DPS

Helge Alsaker Solheim

sykehusprest, Seksjon for prestetjeneste og etikk

Merete MobergMerete MobergMerete Moberg

spesialsykepleier, Kreft post 1
Cathrine Sivertsen

spesialfysioterapaut, brannskadeavdelingen, Fysioterapiavdelingen

Arbeidsform:

Komiteen omfatter alle institusjoner innen helseforetaket. Alle avdelinger, ansatte, brukere og pårørende har anledning til å fremme saker for komiteen og gis tilgang til informasjon fra komiteens virksomhet.

Komiteen har månedlige møter i tillegg til arbeidsgruppemøter. Anonymisert referat legges på komiteens intranettside.

Publisert 16. feb. 2010 14:59 - Sist endret 31. mars 2020 13:12