Klinisk etikk-komité Helse Bergen HF

Kontaktperson

Mandat:

  • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
  • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer iforetakene
  • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer
  • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas
  • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
  • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål
  • Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid

Medlemmer

Dag Moster (leder)

overlege, Nyfødtintensiv

Eirik Tranvåg (sekretær)

stipendiat i medisinsk etikk

Ingrid Miljeteig

1. amanuensis medisinsk etikk (UiB).

Rune Fanebust

overlege MIO, Hjerteavdelingen

Ole Fridtjof Norheim

professor medisinsk etikk, lege Medisinsk avd.

Olav Hevrøy

overlege, palliativt team, kirurgisk serviceklinikk

Inger Sofie Stensland

jordmor, leder rådgivingssenteret på KK

Cathrine Bjorvatn

genetisk veileder og leder av Læring og mestringssenteret

Anne Kristine Breivik

jurist, foretakssekretariatet

Merete Moberg

spesialsykepleier, Kreftpost 1

Ragnar Eldøen

intensivsykepleier, Intensivmedisinsk seksjon

Leila Hodali

spesialist i allmennmedisin og psykiater, Kronstad DPS

Helge Alsaker Solheim

sjukehusprest og leiar av etikk og kommunikasjonsprogrammet

Inge Fiskvik

brukerutvalget
Agnar Bjelland

vara fra Brukerutvalget

Arbeidsform:

Komiteen omfatter alle institusjoner innen helseforetaket. Alle avdelinger, ansatte, brukere og pårørende har anledning til å fremme saker for komiteen og gis tilgang til informasjon fra komiteens virksomhet.

Komiteen har månedlige møter i tillegg til arbeidsgruppemøter. Anonymisert referat legges på komiteens intranettside.

Publisert 16. feb. 2010 14:59 - Sist endret 23. apr. 2018 18:56