Klinisk etikk-komié ved Betanien sykehus

Klinisk etikk-komité ved Betanien sykehus ble etablert våren 2008. Betanien sykehus er en del av Stiftelsen Betanien Bergen og driver:

• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

• Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

• Dagkirurgisk senter (DKS)

• Laboratorie- og røntgensenter (LRS)

 

Kontaktperson

Formål:

  • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
  • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene

  • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer

  • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas
  • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses  
  • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål
  • Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid

Komiteens medlemmer:

Dag Løvik Thomassen (leder)

spesialrådgiver, Betanien sykehus

Nina Misje Heggøy (sekretær)

spesialkonsulent, Betanien sykehus

Anne Stine Knudsen

Ass. leder/operasjonssykepleier, DKS

Nils Ingar Fatland

Spesialvernepleier, DPS

Kristin Fosheim

Psykologspesialist, BUP

Eva Ruth Borlaug

Bioingeniør, LRS

Paal Vallevik Brukerutvalget
Trude Aarseth Brukerutvalget
Britt Norunn Johnson (vara) Spesialsykepleier, DKS

 

Arbeidsform:

Ansatte, pasienter og pårørende kan melde saker til KEK. Det avholdes 4 møter pr år, og skrives referat fra hvert møte.

Publisert 16. feb. 2010 15:02 - Sist endret 20. aug. 2019 18:28