Klinisk etikk-komié ved Betanien sykehus

Klinisk etikk-komité ved Betanien sykehus ble etablert våren 2008. Betanien sykehus er en del av Stiftelsen Betanien Bergen og driver:

• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

• Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

• Dagkirurgisk senter (DKS)

• Laboratorie- og røntgensenter (LRS)

 

Kontaktperson

Formål:

  • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
  • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene

  • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer

  • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas
  • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses  
  • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål
  • Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid

Komiteens medlemmer:

Nina Misje Heggøy (leder)

Kvalitetsrådgiver, Betanien sykehus

Kjersti Hammersland Dagestad

(sekretær)

Spesialsykepleier

Anne Stine Knudsen

Ass. leder/operasjonssykepleier, DKS

Nils Ingar Fatland

Spesialvernepleier, DPS

Kristin Fosheim

Psykologspesialist, BUP

Kjersti Elisabeth Kismul Overlege

Eva Ruth Borlaug

Bioingeniør, LRS

Paal Vallevik Brukerutvalget
Trude Aarseth Brukerutvalget
Britt Norunn Johnson (vara) Spesialsykepleier, DKS

 

Arbeidsform:

Ansatte, pasienter og pårørende kan melde saker til KEK. Det avholdes 4 møter pr år, og skrives referat fra hvert møte.

Publisert 16. feb. 2010 15:02 - Sist endret 9. apr. 2020 12:05