Klinisk etikk-komité Vestre Viken HF - Drammen sykehus

Klinisk etikk-komité ved Klinikk Drammen sykehus ble etablert 15.05.2012. Komiteen består av nye medlemmer og noen tidligere medlemmer av klinisk etikk-komite ved Sykehuset Buskerud HF. Denne komiteen ble opprettet i desember 2004.

Kontaktpersoner

Mandat (forkortet versjon)

  • Bidra til å høynes den kliniske etikk-kompetansen hos helsepersonell
  • Tilrettelegge for identifikasjon, analyse og om mulig synliggjøre handlingsalternativer ved etiskse problemstillinger relatert til pasientbehandlingen, både i enkeltsaker og systemmessig
  • Klargjøre og atskille faglige og etiske aspekter
  • Sikre berørte parter informasjon og deltakelse
  • Kommer frem til en mulig løsning eller konklusjon via konsensusdannelse, dokumentasjon, tilbakemelding og implementering

Medlemmer

Thore Henrichsen (leder)

overlege, Barneavdelingen

thore.henrichsen@vestreviken.no

Ellen Kristine Halvorsen

overlege, Anestesiavdelingen

elkhal@vestreviken.no

Kjersti Merete Myhre

intensivsykepleier

 

Tommy Aronsen

overlege medisinsk avd

Tommy.Aronsen@vestreviken.no

Gry Buhaug

palliativ sykepleier, Kirurgisk avdeling

gry.ragnhild.buhaug@vestreviken.no

Tor Magne Handeland

sykehusprest, Klinikk Drammen sykehus

tohand@vestreviken.no

Tone Lahaug Nilsen

spesialsykepleier nevrologisk sengepost

 

Elin Hoftun Lindbo

sosionom

 

Trygve Kongshavn

fastlege/praksiskonsulent

trkong@vestreviken.no

Lisbeth Thoresen

førsteamanuensis/forsker ved Institutt for helse og samfunn, UiO.

lisbeth.thoresen@medisin.uio.no

Heid Lundanes (sekretær)

fagsjef helsefag, Klinikk Drammen sykehus

heid.lundanes@vestreviken.no

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

KEK skal på bakgrunn av innmeldte saker og oppsøkende, samt bevisstgjørende virksomhet knyttet til klinisk etiske problemstillinger:

Ta initiativ til seminarer om kliniske etikk for sykehusets ansatte. KEK skal videre anvise metoder for hvordan klinikere kan utvikle kompetanse for å belyse, drøfte, forstå og eventuelt løse etisk/moralske dilemmaer i forbindelse med pasientbehandling. Komiteen kan videre gi råd på forespørsel i konkrete klinisk etiske spørsmål samt fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer.
 

Publisert 16. feb. 2010 14:40 - Sist endret 9. apr. 2020 09:54