Klinisk etikk-komité Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmet sykehus har fokus på verdier, og det foregår mye verdirelatert virksomhet, som f. eks. Diakonirådet og Verdiforum i Psykiatrisk avdeling.  KEK samarbeider om dette, samtidig som det er viktig for KEK å beholde sin uavhengighet.

Mens Diakonirådet arbeider med langsiktige og overordnete mål og perspektiver, skal KEK være klinikknært, livssynsnøytralt, praktisk orientert og relevant i konkrete situasjoner.

Kontakperson:

Medlemmer

Medlemmene oppnevnes av adm. direktør for 3 år av gangen. Alle kan gjenoppnevnes. Det skal være et eksternt medlem. Et av medlemmene skal også være medlem av sykehusets Diakoniråd.

Torfinn Lødøen Gaarden

fungerende avdelingssjef/psykiater Alderspsykiatrisk Avdeling

Ingjerd Ramsfjell (sekretær)

fysioterapeut KLA/RevmaAktiv

Kjersti Håland (nestleder)

sykehusprest, Enhet for diakoni, teologi og frivillige

Anne Raustøl

førsteamanuensis, fakultet for helsefag, VID vitenskapelige Høgskole

Camilla Helene Svenningsen

juridisk rådgiver, cand.jur, Avdeling for fag og kvalitet

Margrethe Stensson

psykiater, Alderspsykiatrisk avdeling

Marthe Brennsæter

sykepleier, Medisinsk avdeling

Gudmund Johnsen Wisløff

sykehusdiakon, Avdeling for interne tjenester

Hilde Frøyland

farmasøyt, Apoteket

Hilde Sofie Hamre

leder brukerutvalget

Christina Weywadt

spesialsykepleier, Anestesi og intensivavdelingen

Mandat

KEK er en ressursgruppe for sykehusets ansatte og forholder seg til etiske implikasjoner av sykehusets kliniske virksomhet.

KEK bidrar til å øke etiske bevissthet, refleksjon og klinisk etikk-kompetanse i sykehuset ved å:

  • Være en kvalifisert støttegruppe hvor sykehusets ansatte, prospektivt eller retrospektivt, kan drøfte etiske problemer fra klinisk praksis (kasusdiskusjoner). Metoden vil være strukturerte samtaler som kan tydeliggjøre klinikerens valgmuligheter og etiske implikasjoner av mulige løsninger.
  • Bidra til å øke evnen til å identifisere, analysere og løse klinisk etiske problemer i sykehuset generelt. Dette kan for eksempel skje gjennom temamøter/seminarer for sykehusets ansatte
  • Bidra til å utviklefaglig prosedyrer med etiske implikasjoner, på sykehusnivå.

Arbeidsform:

Klinisk personale ved Diakonhjemmet sykehus kan kontakte komiteen. Drøftinger tas gjerne med berørte parter tilstede.

Publisert 16. feb. 2010 14:32 - Sist endret 8. apr. 2020 14:12