Klinisk etikk-komité Finnmarkssykehuset

Kontakt:

Mandat

Komiteen utfører sin virksomhet i henhold til Nasjonalt mandat for kliniske etikk-komiteer i helseforetak, ved det Kongelige Helse og Omsorgsdepartement per januar 2012

Medlemmer:

Komiteens medlemmer oppnevnes av direktøren, vanligvis etter forslag fra komiteen, for 3 år av gangen med mulighet for forlengelse. Innenfor rammen av sitt mandat er komiteen faglig selvstendig og uavhengig av foretaksledelsen. Komiteen avgir årsmelding til foretaksledelsen. Komiteen bør bestå av minst åtte medlemmer

Karen Lorentzen (leder/sekretær)

Sykehusprest, Klinikk Hammerfest

Gunn Kristin Langvoll

Diabetessykepleier, Klinikk Hammerfest

Thoralf Enge

ortoped, klinikk Hammerfest

Grethe Jørvum psykolog SANKS, Karasjok 

Elin Sagbakken

Diabetessykepleier/Rådgiver læring og mestring, Klinikk Kirkenes

Tom Kristian Hermo Brukerrepresentant
Marit Heger overlege, spesialistpoliklinikken i Alta 

Arbeidsform:

Alle ansatte, pasienter og pårørende i Finnmarkssykehuset kan fremme saker. Alle komitémedlemmene kan kontaktes per telefon, e-post eller personlig. Eventuelt kan et eget meldeskjema som finnes på intranettsiden til Finnmarkssykehuset benyttes. Den som henvender seg til KEK får alltid skriftlig tilbakemelding.

Komiteen har faste møter på telematikk første onsdag i måneden kl 14.00 – 15.30.1-2 ganger i året møtes medlemmene fysisk til heldagsmøte. Ved hastesaker møtes de som kan på det aktuelle sykehuset eller på lyd-bilde.

På eget initiativ, (og etter kapasitet), og ved invitasjon holder vi kortere seminarer og deltar i fag- og drøftingsmøter, med undervisning og informasjon.

Publisert 16. feb. 2010 14:57 - Sist endret 9. apr. 2020 12:18