Klinisk etikk-komité Helse Førde HF

Kontakt

Mandat

Nasjonalt mandat implementert 2013.

 • Medverke til at vi legg større vekt på etikk og kompetanse om verdispørsmålved behandling av pasientar
 • Medverke til at vi forstår betre samanhengen mellom klinisk-etiske problemstillingar, ressursbruk og prioriteringar
 • Medverke til at pasientar og pårørande vert tekne hand om på ein god måte i spesialisthelsetenesta
 • Medverke til at vi vert dyktigare til å identifisere, analysere og avklare etiske problem og dilemma
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og vere til hjelp ved drøfting av konkrete etiske utfordringar før og/eller etter avgjerder
 • På førespurnad gje råd og korleis konkrete etiske problem kan løysast
 • Vere open og ikkje diskriminere i spørsmål som gjeld livssyn
 • Medverke til kvalitetsarbeidet i verksemda

Medlemmer

Klinisk etikk-komitè i Helse Førde har 15 medlemmar som blir valde for 3 år om gongen,med høve for kvart medlem å halde fram.Komitèen skal vere tverrfagleg samansett. Av desse skal det vere minst to legar og to sjukepleiarar. Adm. direktør oppnemner leiar og medlemmer etter innstilling frå KEK Brukar representant vert utnemnd av dirktør etter innstilling frå leiar i brukarutval og leiar i KEK Komitèen skal vere uavhengig og sjølvstendig og skal sikrast naudsynte ressursar og ha eit eige budsjett.

Komitemedlemmer 2018-2020

 • Helge Saarheim (leder), overlege
 • Irene Barmen Hoel (sekretær), rådgiver/sykepleier
 • Marius L. Dalin, overlege
 • Bård Eikeset, foretaksjurist
 • Lisbeth Johnsen, brukerrepresentant
 • Rune Larsen, overlege
 • Rune Tilseth, overlege
 • Evy-Helen Helleseth, overlege
 • Odd Flikke, psykolog
 • Jon Arnestad, overlege
 • Vigdis Aardal Sæterlid, sykepleier
 • Bente Espeland, sykepleier
 • Wenche Haarklau Vallestad, seksjonsleder/sykepleier
 • Anne Karin Skrede
 • Einar Skudal
 • Elin Bruland
 • Ole Magnus Kapstad

Arbeidsform

Alle tilsette kan kontakte komiteen i høve generelle eller konkrete klinisk etiske problemstillingar. Prospektiv drøfting av enkeltsaker skjer berre etter oppmoding frå pasientansvarleg lege.

Publisert 16. feb. 2010 15:02 - Sist endret 14. mai 2020 10:14