Klinisk etikk-komité Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik

Komiteen har vært virksom siden 1994.

Kontaktperson:

Mandat

Klinisk etikk-komité er en del av sykehusets kvalitetsarbeid og skal:

  • Bidra til å høynes etisk bevissthet og kompetanse
  • Bidra til at pasienters og pårørendes møte med sykehuset blir best mulig
  • Være et forum for arbeid med å identifisere, analysere og løse etiske problem og dilemma knyttet til virksomheten
  • Gi råd på forespørsel om hvordan konkrete etiske problemer kan løses før en beslutning tas, eller drøfte erfaringer, verdier og hensyn i etterkant av en beslutning
  • Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer knyttet til ressursbruk og prioritering

Medlemmer

Medlemmene utnevnes av administrerende direktør i samråd med komiteen.

Ane Inger Bondahl Søberg (leder) sykehusprest

Hege Marie Moen Øversveen (sekretær) 

legesekretær

Hod Stern seksjonsoverlege, akuttmedisin
Eli Klevengen

intensivsykepleier, intensiv

Tom Pettersen

legmedlem

Anne Kari Dalsveen

sosionom
Steinar Sulheim overlege, kirugisk avdeling
Marthe Ulven LIS, gynekologi, fødselshjelp
Maja Kise Halvorsen sykepleier, Palliativt team
Kjetil Weide seksjonsoverlege, indremedisin
Bjarte Onsrud LIS, anestesi
Jane Bergum Magnussen sykepleier, medisin 1E
Helene Nordang Bjørnstad sykepleier, medisin (vara for 1E)
Hege Skundberg sykepleier, mottakelsen

 

Arbeidsform:

Alle ansatte ved sykehuset samt pasienter og pårørende kan henvende seg til komiteen. Henvendelsen kan skje både skriftlig og muntlig. Komiteen møtes månedlig (utenom sommerferien). Komiteen rapporterer til direktør og til SISKEK.

 

Publisert 16. feb. 2010 14:50 - Sist endret 22. mars 2020 15:02