Klinisk etikk-komité Sykehuset Innlandet HF - Hamar

Klinisk etikk-komité Hamar ble opprettet høsten 2005.

Kontaktperson:

 

Mandat

Klinisk-etisk komité skal bidra til å øke etisk bevissthet, refleksjon og klinisk-etisk kompetanse i sykehuset ved å:

  1. Være en kvalifisert samtalegruppe hvor klinikere, prospektivt eller retrospektivt kan drøfte etiske problemstillinger fra klinisk praksis. Komiteen kan gi råd, men har ikke beslutningsmyndighet eller sanksjonsmuligheter.
  2. Bidra til å øke evnen til å identifisere, analysere og løse kliniske problemer i sykehuset generelt. Dette kan for eksempel skje gjennom temamøter/seminarer for sykehusets ansatte.
  3. Klinisk-etisk komité kan gi råd når det utarbeides prosedyrer med etiske implikasjoner i sykehuset.

Medlemmer

Medlemmene oppnevnes personlig, uten vararepresentanter, av administrerende direktør. Medlemmene oppnevnes for 3 år, og det tilstrebes at utskiftning skjer gradvis for å bevare kontinuitet.

Marit Moen Høyer (leder)

overlege akuttmedisin

Guttorm Eidslott (sekretær)

sykehusprest, div Elverum-Hamar

Merete N. Johnstad

spesialsykepleier 1, intensivavdeling

Mona Iren Engebretsen

fagsykepleier, medisinsk sengepost
Margrete Kamperud avdelingssykepleier, kir. H3

Maren Anne Berglund

overlege medisinsk avdeling

Ragnvald Nydal

overlege, kirurgisk avdeling

Espen Thorsrud

rådgiver og sosionom, eksternt medlem
Tore Nybø overlege, medisinsk avdeling

Arbeidsform

Alle ansatte kan henvende seg til komiteen.

Komiteen møtes månedlig og oppmøte er obligatorisk. Komiteen eller deler av den må kunne tre sammen på kort varsel når det kreves.

Komiteen har uttalerett til sykehuseier og rapporterer til SISKEK og adminstrerende direktør.

Publisert 16. feb. 2010 14:42 - Sist endret 22. mars 2020 14:45