Klinisk etikk-komité Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger

Klinisk etikk-komité Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger ble opprettet høsten 2005.

Kontaktperson:

Mandat

Bidra til å øke evnen å identifisere, analysere og løse etiske problemer og dilemmaer knytta til sykehusets virksomhet.

Bidra til å utvikle prosedyrer med etiske implikasjoner på sykehusnivå.

Fremme samtale og refleksjon om etiske og moralske dilemmaer knytta til pasientbehandlingen. Øke bevisstheten for denne type utfordringer.

Bidra til å høyne den kliniske etikkompetansen ved sykehuset, for å medvirke til at pasienter og pårørende får et best mulig møte med sykehuset.

Bidra til å utvikle prosedyrer med etiske implikasjoner, på sykehusnivå.

Lov om spesialisthelsetjeneste av 2.juli 1999 pålegger spesialisthelsetjenesten å yte tjenester for primærhelsetjenesten. Etikk komiteen kan bidra der det er ønskelig.

Saker som ikke lar seg løse i lokal KEK, oversendes sentral etisk komite (SISKEK) for behandling.

Medlemmer

Magnhild Helberg (leder)

Sykehusprest

Bente Østlid (nestleder)

Operasjonssykepleier

Elisabeth Sæta (sekretær)

Administrasjonssekretær

Linda Bakkerud

Sosionom

Erik Elseth

Enhetsleder DPS

Erik Eggers

Intensivsykepleier

Kristin Sanderud

nevrologisk sykepleier

Kåre Martin Sormbroen

Lege kirurgi

Liv Irene Dalby

Klinisk ernæringsfysiolog
Publisert 16. feb. 2010 14:43 - Sist endret 9. apr. 2019 11:17