Klinisk etikk-komité Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer

Komiteen ble etablert i 2006, og rapporterer til leder i Sentral-KEK for Sykehuset Innlandet HF.

Kontaktperson

Mandat

  • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
  • Bidra til øk forståelse av forholdet mellome klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i sykehuset
  • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til økte ferigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer
  • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutning tas
  • På forespørsmål gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
  • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål
  • Bidra til virksomhetens kvalitetsarbeid

Medlemmer

Grethe Kleveland (fung. leder) avdelingssjef, Avdeling for nevrologi og nevrofysiologi

Åse Ryager (sekretær)

divisjonssekretær/saksbehandler, Divisjonen Medisinsk service

Cecilie Bjerke

overlege, kirurgisk avdeling

Martha H. Høvik

Kreftsykepleier, Forløpskoordinator, Avdeling for nevrologi

Inger Johanne Mo Vaadal

intensivsykepleier, Avdeling for akuttmedisin

Benedikte Skjølås

overlege, Barneavdelingen

Linda Sandaker

overlege Medisinsk avdeling       

Hans Olav Kjøs

overlege anestesi, Akuttmedisinsk avdeling

Arbeidsform

Komiteen har regelmessige møter, men kan også ha adhoc-møter ved behov. Saker kan meldes til alle komiteens medlemmer. Målgruppen er helsepersonell.

Publisert 16. feb. 2010 14:42 - Sist endret 8. apr. 2020 15:42