Klinisk etikk-komite - Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kontaktperson

Felles e-post adresse til alle KEK medlemmer etikk@lds.no - alle saker sendes til denne adressen

Klinisk etikk-komite - Lovisenberg Diakonale Sykehus ble opprettet og oppnevnt av direktøren i oktober 2004.

Mandat

Komiteen fokuserer på de etiske implikasjoner ved sykehusets kliniske virksomhet og bidrar til å øke etisk bevissthet, refleksjon og kompetanse i sykehuset.

I mars 2006 ble komiteens opprinnelige mandat justert til følgende:

  • KEK skal - være et kvalifisert og tverrfaglig forum hvor klinikere, i forkant eller etterkant, kan drøfte etiske problemer fra klinisk praksis (kasusdiskusjoner). Metoden vil være strukturerte samtaler som kan tydeliggjøre klinikerens valgmuligheter og etiske implikasjoner av mulige løsninger.
  • bidra til å øke evnen til å identifisere, analysere og løse klinisk etiske problemer i sykehuset generelt. Dette kan for eksempel skje gjennom temamøter / seminarer for sykehusets ansatte.
  • ha oppmerksomhet rettet mot sammenhengen mellom ressursbruk og prioriteringer.
  • bidra til bevisstgjøring om ansattes atferd og holdninger overfor pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kollegaer.

Mer informasjon om komiteens medlemmer og hvordan de kan kontaktes angående etiske problemstillinger vil komme på Intranett.

All kontakt kanaliseres gjennom komiteens sekretær Eirik Os, se kontaktinformasjon over.

Medlemmer

Jan Petter Odden (leder) Fagdirektør

janpetter.odden@lds.no  

Eirik Os (sekretær)

Hovedprest

eirik.os@lds.no og etikk@lds.no

Marcus Lund Frølich

overlege, Klinikk for medisin

marcuslund.frolich@lds.no

Morten Magelssen

lege/forsker, Senter for medisinsk etikk, UiO

magelssen@gmail.com

Pamela Åsten

logoped, TAKO senteret

paaa@tako.no

Trine Sortland Triumf

intensiv sykepleier, Klinikk for medisin

trinesortland.triumf@lds.no

Suzanne Børretzen

psykolog, Nic Waahls institutt suzanne.borretzen@lds.no
Kristin Vegerstøl sykepleier, klinikk for psykisk helsevern kristin.vegerstol@lds.no 
Katrine Rutledal brukerrepresentant katrine.rutledal@gmail.com 
Aud Johanne Jarvall  psykologspesialist, DPS AudJohanneJull.Jarvall@lds.no

Camilla Arnesen

overlege, anestesi

CamillaSophie.Arnesen@lds.no

 

Publisert 16. feb. 2010 14:33 - Sist endret 8. apr. 2020 09:12