Klinisk etikk-komité UNN - Universitetssykehuset Nord-Norge HF

UNN har hatt egen klinisk etikk-komité siden slutten av 90-tallet.

Kontakt

  • Finn Sørensen (sekretær)
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø
  • E-post: Finn.Sorensen@unn.no

Mandat/formål

  • Bidra til økt bevisstgjøring og utvikling av helhetsperspektiv i håndtering av etiske problemer i sykehuset.
  • Bidra til å øke de ansattes evne til å identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstillinger knyttet til den kliniske virksomhet.
  • Etablere et forum for åpen tverrfaglig debatt med sikte på å utvikle en institusjonskultur der beslutning er åpne og begrunnede.
  • Bidra til å fremme oppmerksomheten rundt sykehusets verdigrunnlag og rundt forholdet mellom dette grunnlag og den praktiske hverdag i sykehuset
  • Etablere en møteplass der vanskelig spørsmål i den kliniske hverdag kan drøftes.

Medlemmer

Medlemmene velges av direktøren, og leder utpekes direkte. Funksjonstiden er 2 år med mulighet for gjenoppnevning. Valg bør sikte på kontinuitet i komiteen. Komiteen er uavhengig og selvstendig.

Bård Forsdahl (leder)

overlege, Barneavdelingen, Tromsø

Finn Sørensen (sekretær)

rådgiver, Drifts- og eiendomssenter, Tromsø

Åge Wifstad

filosof/fagetiker, Kvalitets- og utviklingssenter, Tromsø

Ingun Fossland (nestleder)

sykehusprest

Geir Bjørsvik

overlege, ANOP, Tromsø

Ranveig Lind

intensivsykepleier, OPIN og førstamanuensis, UiT Harstad

Petter C. Endresen

overlege, Kirurgi, Tromsø

Jan Ole Frantzen

overlege, Radiologi, Narvik

Leif I. Røssås

fastlege, Tromsø

Britt Hveem

overlege, Kirurgi, UNN Harstad

Boy Greve

psykolog, PHRK, Tromsø

Nils Morten Leknes

lege i spesialisering Hematologi, Tromsø

Eirin Føre

sykepleier/seksjonsleder med. avd. Narvik

Leif-Erik Nohr jurist, Kvalitets- og utviklingssenteret, Tromsø
Lise Eilertsen spesialsykepleier anestesi, Harstad
Kirsti Baardsen

leder brukerutvalget UNN

(Vara: Terje Olsen)

Komiteens sammensetning og tilhørighet: Komiteen bør som et minimum ha en sykehuslege, en primærlege, en sykepleier og et medlem fra administrasjonen. Øvrige medlemmer, f. eks fagetiker, prest og andre yrkesgrupper i sykehuset bør velges på basis av individuelle kvalifikasjoner og interesse. Komiteen bør knyttes så nær som mulig til det kliniske ledersjikt i sykehuset. Komiteen er administrativt knyttet til direktøren uten formalisert samarbeide med noen annen komite i sykehuset. Daglig samarbeid vil sikre grenseoppgang til andre organer som kvalitetsutvalg, skadeutvalg, kontrollkommisjon osv.

Arbeidsform:

Skriftlige henvendelser angående enkeltsaker kan mottas fra alt helsepersonell ved UNN. Henvendelser angående prinsipielle problem kan også mottas fra pasienter og pårørende. Klagesaker behandles ikke.

Referater fra etikk-komiteens møter arkiveres i eget arkiv. Referat fra behandling av enkeltpasientsaker legges ikke i pasientens journal.

Publisert 16. feb. 2010 14:59 - Sist endret 22. nov. 2018 11:38