Klinisk etikk-komité Nordlandssykehuset HF

Kontaktperson

Mandat

Klinisk etikk komité ved Nordlandssykehuset HF skal bidra til klinisk etisk refleksjon, bevissthet og kompetanse ved å:

  • utvikle og samle kompetanse om medisinsk etiske spørsmål
  • være forum for kartlegging og drøfting av etiske dilemma som fremmes for utvalget
  • gi råd i konkrete saker som bringes inn for utvalget
  • bidra til etisk bevisstgjøring og debatt i pasientrettet arbeid
  • gi generelt veiledende informasjon om medisinsk etiske spørsmål

Medlemmer

Komiteen oppnevnes av direktøren

Ingeborg Overvoll (leder)

sykehusprest, klinisk service og rehabilitering

Otto Mathisen

fagdirektør, Fagavdelingen

Eystein Præsteng-Larsen

jurist, Fagavdelingen

Kirsti Neset

overlege Barneavdelingen

Knut Kjerpeseth

psykiater/overlege

Tor Erik Tendeland

lege, Stokmarknes

Knut Dybwig

sykepleier, intensivavdeling
Kitt-Anne Hansen

Brukerrepresentant

Berit Brinchmann

 

Nord Universitet
Eva Remnes sykepleier,
Espen Benjaminsen nevrolog, nevrologisk avd.

Arbeidsform

Komiteen har månedlige møter, i tillegg til mulige hastemøter. Det arrangeres 1-2 internseminar i året for KEK-medlemmene. Det skrives referat, og kortfattet referat legges i pasientjournalen der dette er aktuelt. Pasient/pårørende er vanligvis ikke invitert til drøftingene, men skal informeres om at deres sak drøftes. Henvendelser skal fortrinnsvis gå til KEK-leder, men kan meldes til alle medlemmene.

Publisert 16. feb. 2010 14:58 - Sist endret 9. apr. 2020 12:26