Klinisk etikk-komité Helse Møre og Romsdal HF

Etter fusjonen mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF ble det opprettet èn felles klinisk etikk-komitè i det nye helseforetaket Helse Møre og Romsdal. Komiteen ble oppnevnt av direktøren 17.4.2012.

Kontaktperson

Komiteen kan også kontaktes på denne epostadressen: hmr.klinisk.etikk-komite@helse-mr.no

Se også KEKens egen nettside.

Mandat

Bidra til auka etisk bevisstgjering og kompetanse om verdispørsmål knytta til pasientbehandling.
Bidra til auka forståing av forhold mellom klinisk-etiske problemstillingar og spørsmål knytta til ressursbruk og prioriteringar i helseføretaka.
Bidra til at pasientar og pårørande vert godt ivaretekne i møte med spesialisthelsetenesta.
Bidra til auka evne til å identifisere, analysere og avklare etiske problem og dilemma.
Stimulere til systematisk etisk  refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringar før, eller etter at avgjerder vert tekne.
Gje råd om korleis konkrete etiske problem kan løysast.
Bidra til helseforetaket sitt kvalitetsarbeid.
Vere åpen og ikkje- diskriminerande i religions- og livssynsspørsmål.

Medlemmer

Anne Fasting (leder)

lege, kreftavdelingen Kristiansund

Håvard Ervik (sekretær)

sykehusprest, Molde sykehus

Odd Arne Skogen

sykehusprest, Ålesund sjukehus

Christian Hagen

Lege, klinikk for psykisk helse og rus

Heidi Vihovde Sandvig

Lege, medisinsk avdeling

Trond Kvernberg

lege, medisinsk avdeling, Molde sykehus

Ann Helene Skare

Brukerrepresentant, Kreftforeningen

Tine Nordbrønd (nestleder)

sykepleier, barnehabilitering, Ålesund sjukehus

Hedvig Høydalsvik

sykepleier, dialyseenheten, Volda sjukehus

Bjørg Edel Hustadnes

Lege, Kirurgisk sengepost, Volda sjukehus

Ann Kristin Lillebostad Hovden

Vernepleier, klinikk for psykisk helse og rus, Molde sjukehus

Tonja Judith Pantelatos

Lege, fysikalsk medisinsk poliklinikk 

Georg Panzer Jurist, Høgskolen i Molde

Hilde Marie Kleiven

brukerrepresentant, SAFO/Norges Handikapforbund

Inger Nossen Sandvik

Brukervara, FFO/Norsk revmatikerforb

Ingrid Løset

brukervararepresentant, FFO/Mental helse

Arbeidsform

KEK er rådgjevande i etiske spørsmål. Den er eit forum for diskusjon av vanskelege problem i situasjonar der løysingane ikkje er opplagde, både før avgjerder vert tekne - og i ettertid. KEK skal ikkje avgjere vanskelege etiske dilemma, men sørge for ei brei og opa drøfting. Dette kan gje kunnskap til hjelp i liknande situasjonar seinare. KEK vil medverke til å heve etisk kompetanse i helsefaglege spørsmål ved å arrangere seminar, undervisning osv. KEK er ikkje eit klageorgan og har ikkje sanksjonsmynde.

Publisert 16. feb. 2010 14:52 - Sist endret 14. mai 2020 10:02