Klinisk etikk-komité Sykehuset Østfold HF

Kontaktperson

Mandat

Klinisk etikk-komité:

  • er et rådgivende organ for sykehuset og rapporterer direkte til adm direktør.
  • bidrar til å øke de ansattes evne til å identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstillinger knyttet til sykehusets kliniske virksomhet.
  • bidrar til økt bevisstgjøring og et helhetsperspektiv i håndtering av etiske problemer knyttet til ressursbruk og prioritering i Sykehuset Østfold HF.
  • er møteplass der vanskelige spørsmål i den kliniske hverdagen kan drøftes.
  • gir om mulig råd og veiledning til ledelsen og ansatte om hvordan konkret kliniske etiske problemer og dilemmaer kan løses.
  • medvirker til å styrke og utvikle gode holdninger i møte med pasienter og deres pårørende.
  • avlegger årlig rapport om virksomheten som også inneholder et godkjent regnskap.

Medlemmer

 

 Jan Henrik Lund (leder)

overlege, fag og utvikling

Bente Krondal Andreassen (sekretær)

kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen

Sigmund Nakkim

hovedprest/avdelingssjef, prestetjenesten

Jostein Vist

avdelingssjef, juridisk avdeling

Andreas Stensvold

avdelingssjef, kreftavdelingen

Britt Hege Grøntvedt

overlege, psykiatri

Mona Pedersen Unnerud

fagansvarlig bioingeniør

Peter Holm

anestesilege, Anestesiseksjonen

Anne-Grete Melkerud

kommunikasjonsrådgiver, kommunikasjonsavdelingen

Finn-Arild Andersen

rådgiver, avdeling for rusbehandling

Hilde Myrvold

intensivsykepleier, nyfødtintensiv

Arbeidsform:

Saker kan fremmes av medlemmer, enkeltpersoner i og utenfor sykehuset, enheter i sykehuset og sykehusets ledelse. Den som fremmer saken blir iblant invitert med i drøftingen. Det tilstrebes full anonymisering i diskusjonen og i referatet. Komiteen møtes månedlig.

 

Publisert 16. feb. 2010 14:45 - Sist endret 9. apr. 2020 09:31