Klinisk etikk-komité Sykehuset Innlandet HF - Divisjon Psykisk helsevern

Komiteen ble opprettt høsten 2005.

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til økt bevissthet og refleksjon om etiske problemstillinger på alle nivåer i DPH. Komitéen skal bistå alle ansatte på alle nivåer i DPH med å identifisere, analysere og eventuelt medvirke til å løse etiske dilemmaer de står overfor i sin arbeidssituasjon. Komiteen er ikke knyttet til andre etablerte strukturer i divisjonen.

Medlemmer

Alle avdelingene bør være representert i komiteen

Tone Torgersen (leder)

Fag- og kval. koordinator, BUP døgn

Marit Grimstad Hangård (sekretær)

Divisjonssekretær
Olav Nordengen

sykehusprest, Akutt-psykose, SI Reinsvoll

Liv Hammerstad

avdelingssjef, DPS Gjøvik

Mari Skarkerud spes.utd sosionom, SI Reinsvoll

Tone Pedersen

enhetsleder, Akutt-psykose, SI Sanderud
Gentiana Mujaj psykolog, TSB
Marianne Kristin Nordby

psyk.sykepleier, Alderspsykiatrisk avdeling

Tahir Reza Abdullah

psykologspesialist, Avd for TSB

Kjell Viggo Eilertsen

Brukerrepresentant

 

Arbeidsform:

Alle ansatte, pasienter og pårørende kan henvende seg til komiteen. Berørte parter kan bli invitert inn i drøftingen. Det skrives referat uten identifiserbare pasientdata.

Møtefrekvens: ca. 10 i året.

Publisert 16. feb. 2010 14:44 - Sist endret 8. apr. 2020 15:10