Klinisk etikk-komité Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet/Radiumhospitalet

Komiteen forholder seg til det nasjonale mandater for kliniske etikk komiteer fra Helse og omsorgsdepartementet.

Kontaktperson

Felles e-post adresse til alle KEK-medlemmer: klinisk.etikk-komite@rikshospitalet.no

Mandat

Det kliniske etikkarbeidet på Oslo Universitetssykehus forholder seg til det nasjonale mandatet for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten.

Medlemmer

Tor Aksel Aasmundstad(leder)

overlege, Intensivavdeling, Rikshospitalet

taasmund@ous-hf.no

Berit Hofset Larsen  (nestleder)

spesialsykepleier, Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet

bhc@ous-hf.no

berithla@hotmail.com

Reidun Førde

lege/professor, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

reidun.forde@medisin.uio.no

Egil Eide

hovedprest, Prestekontoret

eeide@ous-hf.no

Heidi Glosli

overlege, barneavdelingen hglosli@ous-hf.no
 

Inger Holm

professor, fysioterapeut, Seksjon for forskning og kompetansesenter, ortopedisk klinikk iholm@ous-hf.no

Pirjo Hannele Suominen

avd.sykepleier, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet

psuomine@ous-hf.no

Nina Aass

seksjonsleder/professor, Avdeling for kreftbehandling, Seksjon for lindrende behandling. Ullevål/Radiumhospitalet naa@ous-hf.no

Petter Brandal

overlege, Avd for kreftbehandling, Radiumhospitalet pebra@ous-hf.no

Ida Krag Rønne Mannsåker

sosionom, Barne- og ungdomspsyk., Rikshospitalet idaman@ous-hf.no
Jørgen Dahlberg

jurist/lege, phd stipendiat Senter for medisinsk etikk, UiO

jorgen.dahlberg@medisin.uio.no

Guro Lindviksmoen Astrup

sykepleier, Radiumhospitalet  

Unni Veirød (sekretær)

rådgiver, Avdeling for pasientsikkerhet og kvalitet

unnvei@ous-hf.no

Arbeidsform

I praksis legger KEK stor vekt på å imøtekomme ønsker fra de kliniske miljøene. Praksisrelaterte diskusjoner i mindre fora prioriteres fremfor å sammenkalle til større møter eller seminarer. KEK er rådgivende i etiske spørsmål. KEK er et tilbud til alle ansatte om beslutningsstøtte og diskusjon av vanskelige etiske dilemma og sørge for en bred og åpen drøfting. Prospektive kasusdrøftelser kan bidra til å kvalitetssikre avgjørelser og gi trygghet til behandlingsansvarlig som må ta vanskelige avgjørelser.

Vår KEK har lagt vekt på å invitere pårørende når identifiserbare enkeltsaker skal diskuteres. Det er en utfordring å diskutere kompliserte og følelsesfylte saker med pasient og/ eller pårørende til stede. Det er grunnen til at mange komiteer ikke gjør dette. Vår erfaring er at det er svært viktig med god informasjon og forberedelser i forkant til alle deltakerne. Vi har erfart at pårørende bedre forstår de avgjørelsene som tas, hvis de får være med i samtalen og får høre ulike argumenter for og mot ulike etiske løsninger. Vi erfarer dessuten at pasient/pårørende bidrar med svært viktige perspektiv som enkelte ganger kan føre til at konklusjonene blir annerledes enn de ville vært uten disse perspektivene.

Komiteen har fast møtetide hver 2. torsdag i måneden, men kan stille på kortere varsel ved behov.

Publisert 16. feb. 2010 14:36 - Sist endret 8. apr. 2020 14:36