Rogaland A-senter

Rogaland A-senter opprettet en KEK i 2017. Komiteen har samarbeid med KEK på Stavanger universitetssykehus og Tasta diakonale senter i Stavanger.

Rogaland A-senter arbeider med forebygging og behandling av rusmisbruk.

Kontakt

 

Rogaland A-senter er et behandlings- og kompetansesenter innenfor TSB, i samarbeid med Helse Vest, og eid av Kirkens Bymisjon Rogaland. De er 150 ansatte fordelt på 5 avdelinger: Avrusingsavd, behandlingsavd, avd. for gravide og småbarn inkl familieavd, poliklinikk og forsknings- og kompetanseavd( KORUS). Les mer på nettsiden til senteret: http://www.rogaland-asenter.no/forside.

Komiteen kom til etter et forprosjekt våren 2016 der man prøvde ut etisk refleksjon. Det resulterte i en anbefaling om å etablere KEK i institusjonen. Les rapporten fra forprosjektet her.

Komiteens mandat

KEK bidrar til å heve etikk-kompetansen og til å fremme god praksis i tjenesten, gjennom casedrøftinger der en identifiserer, analyserer og gir innspill til å løse etiske dilemma relatert til pasientbehandlingen. KEK skal ha klinisk etikk og pasientnære etiske utfordringer som sitt hovedfokus, men kan også engasjeres i mer overordnede etiske spørsmål i det kliniske arbeidet. KEK skal kvalitetssikre vanskelige verdiavveininger til beste for pasienter, pårørende og ansatte. KEK skal stimulere til etisk verdibasert bevissthet og kompetanseheving gjennom sitt arbeid, og kan og ta inititativ til relevant undervisning/ veiledning og kurs.
Det er vedtatt et nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer som legges til grunn for arbeidet.

Organisering

 • KEK er sammensatt av medlemmer som representerer alle kliniske avdelinger og så langt det lar seg gjøre de ulike profesjonene i det kliniske arbeidet.
 • Deltakerne velges for to år, og halve komiteen skiftes ut etter ett år for å få til en god kontinuitet.
 • KEK oppnevnes av direktør, og velger selv en leder og en sekretær.
 • KEK skal ha en uavhengig stilling i institusjonens organisasjon, men skriver årsrapport til ledergruppen.
 • KEK evalueres etter ett års drift.

Arbeidsmåte

 • Alle, ledelse, ansatte eller pasienter, kan henvende seg til KEK med etiske problemstillinger.
 • Saker mottas fortrinnsvis skriftlig. Sakene kan i tillegg utdypes muntlig for KEK.
 • Sakene som bringes inn til drøfting anonymiseres, og kan drøftes prospektivt, retrospektivt eller prinsipielt. Når saker drøftes prospektivt skal involverte parter informeres, og ved fravikelse fra hovedregelen om anonymisering skal samtykke fra pasient innhentes JFR. Helsepersonelloven §22. Deltakere (bl.a brukerrepresentanter) som ikke omfattes av helsepersonelloven skal underskrive taushetserklæring.
 • KEK kan på grunnlag av drøftinger gi råd i konkrete saker, eller på generelt grunnlag gi innspill til endret praksis i tilsvarende saker.
 • KEK skal ikke behandle personalsaker/konflikter eller avviksmeldinger. KEK er ikke et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet.
 • KEK har faste møter to ganger pr. semester, og kan innkalles ved behov. Det skrives referat fra møtene og det utarbeides en årlig melding.
 • Klinisk etikkomite tar initiativ til å arrangere etikkseminarer for alle ansatte på RAS.
 • Arbeidsmetode for den etiske refleksjonen bygger på Senter for medisinsk etikk, UiO sin 6-trinnsmodell

Medlemmer

 • Nina Helle Helmsgård, AGS 2 år
 • Jorunn Skollevoll Bjerga, AA 1 år
 • Elin Hjorteland, BA 2 år
 • Sissel Andersson, poliklinikken
 • Ingunn Kjerstad Svendsen, spesialrådgiver
 • Ragnhild Leirevaag, lege
 • Per Arne Tengesdal, inst. prest 2 år sekr.
 • Nina Grashei

 

Publisert 21. mars 2017 11:14 - Sist endret 9. apr. 2020 12:38