Klinisk etikk komité St.Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital har hatt Klinisk etikkutvalg siden 1998.

Kontaktpersoner

 

Mandat

KEK er en del av sykehusets kvalitetsarbeid og skal:

  • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
  • Bidra til bevisthet om og implementering av St Olavs kjerneverdier
  • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene
  • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske spørmål og dilemmaer
  • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter beslutninger tas
  • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske spørsmål og dilemmaer kan løses
  • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål

Medlemmer

Utvalget er bredt sammensatt og har både fagetisk kunnskap og praktisk erfaring med klinisk etiske problemstillinger. Det er direktøren som oppnevner medlemmer etter forslag fra komiteen.

Janicke Syltern (leder) Overlege, Barn- og nyfødt intensiv
Randi Birgitte Salvesen (nestleder) intensivsykepleier, avdelingssjef, Barn intensivintensivsykepleier, avdelingssjef, Barn intensiv
Berge Solberg (sekretær) professor i medisinsk etikk, NTNU

Torbjørn Dahl 

overlege, avdelingssjef kirurgisk klinikk

Johan-Arnt Hegvik

overlege, Hovedintensiv

Ståle Vansvik

Sykehusprest, Preste- og samtaletjenesten

Unni Korshavn

Sykepleier, avdelingssjef, Rus- og avhengighetsmedisin

Dagfinn Eldor Green

Overlege, Psykisk helsevern, Østmarka, seksjon Øya

Kenneth Åsenhus

psykiatrisk sykepleier, psykisk helsevern

Lise Conelly

brukerrepresentant

Arbeidsform:

Komiteen kan gi råd på forespørsel, bidra til uhildret drøfting og være en beslutningsstøtte i diskusjonen av vanskelige etiske spørsmål i tilknytning til pasientbehandling, såkalte etiske dilemma. KEK er ikke et klageorgan og har ikke sanksjonsmyndighet. KEK har ikke beslutningsmyndighet i avgjørelser av faglig medisinsk art.

KEK har faste månedlige møter. Saker legges fram i anonymisert form. Det tilstrebes at pasient/pårørende samtykker til at saken behandles av KEK. Den som melder saken får som hovedregel skriftlig tilbakemelding når saken er ferdigbehandlet. Det er en målsetting at pårørende deltar i drøftinger i alle saker der det er relevant.

Pasienter, pårørende og alle ansatte ved sykehuset kan fremme saker for utvalget, både på egne og andres vegne. Saker kan også fremmes av medlemmene selv.

Publisert 16. feb. 2010 14:53 - Sist endret 9. apr. 2020 10:57