Klinisk etikk-komité Helse Stavanger HF

Kontakt:

Mandat

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt et nasjonalt mandat for kliniske etikk komiteer (KEK). Mandatet blir lagt til grunn også for KEKs arbeid ved Helse Stavanger HF.

Klinisk etikk-komité ved Helse Stavanger HF skal være et forum der ledelsen og ansatte kan drøfte klinisk etiske problemstillinger knyttet til sykehusets kliniske virksomhet. Komiteen skal delta aktivt i etikksatsingen på SUS og bidra til bevisstgjøring om etiske problemer knyttet til ressursbruk og prioritering.

Komiteen skal også gi veiledning til ledelse og ansatte om hvordan konkrete etiske dilemma skal håndteres.

Klinisk etikk komité er ikke noe klageorgan og har ingen sanksjonsmulighet. Klinisk etikk komité har ingen beslutningsmulighet når det gjelder avgjørelser av medisinsk art, men er ment å være en beslutningsstøtte i diskusjon av vanskelige etiske problemer i tilknytning til pasientbehandlingen.

Komiteens medlemmer

Jone Schanche Olsen (Leder)

Overlege, Psykiatrisk seksjon, Stavanger sjukehus

Rabia Yildiz Ercin

ass.avdelingssykepleier, Psykiatrisk divisjon

Inge Jøran Hagen

overlege, Kvinne-barn divisjonen

Ståle Barvik

overlege, Medisinsk divisjon

Marianne Hansen

brukerutvalget

Anne Katrine Bergland

overlege, Mottaksklinikken

Jannicke Horjen Møller

anestesilege, Medisinsk service

Annbjørg Bø Sørhus kreftsykepleier, ABK

Bente Rossavik

fagutviklingssykepleier, Kirurgisk divisjon

Johannes Hendrik Langeveld

psykologspesialist, klinikk for psykisk helsevern 

Ina Trane

juridisk rådgiver og Personvernombud, FFU

Helge Hansen (sekretær)

sykehusprest

Komiteen består av representanter fra de forskjellige divisjonene i Helse Stavanger HF. Komiteen skal ha en uavhengig stilling i helseforetakets organisasjon, nye medlemmer oppnevnes av adm. direktør, medlemmene oppnevnes for minimum 2 år om gangen. Det gjøres en årlig vurdering av utskiftning av medlemmer, leder og sekretær velges for 2 år om gangen, gjenvalg er mulig. Komiteen har ikke eget budsjett og ikke avsatt sekretærhjelp.

Arbeidsform

Ledelsen og alle ansatte i Helse Stavanger kan henvende seg til komiteen. Saker mottas fortrinnsvis skriftlig, sakene kan i tillegg utdypes muntlig for komiteen. Komiteens medlemmer kan selv bringe inn saker. Det skrives referat fra møtene, det avgis årsmelding. Møtene holdes ca. en gang pr måned, en gir råd i konkrete etiske spørsmål og bruker prosedyrer for etisk problemløsning i behandling av saker.

Publisert 16. feb. 2010 15:03 - Sist endret 9. apr. 2020 12:04