Klinisk etikk-komité Sykehuset i Vestfold

Kontaktperson

KEK-sekretær Ruth Anne Rojahn: rutroj@siv.no

Mandat

Klinisk etikkomitè (KEK) ved SiV HF har følgende mandat:

  • Bidra til økt etisk bevisshet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
  • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene
  • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten
  • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemmaer
  • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas
  • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål
  • Bidra til virksomhetenes kvalitetsarbeid

Medlemmer

Komiteens medlemmer oppnevnes av administrerende direktør.

Arne Thorvik (KEK-leder)

overlege, KPA

Ruth Anne Rojahn jurist, stab

Nina Cecilie Firing

sykepleier, kir. klinikk/stab

Liselotte Wettby

sykehusprest, KMD, KFMR

Hans Randby

overlege, medisinsk klinikk

Kjerstin Aune

Fysioterapeut, KFMR

Therese Bjønness

overlege, medisinsk klinikk

Mona Knudsen

Brukerrepresentant, Brukerutvalget

Ylva Gro Kvaale

sykepleier, KPA

Liv Murphy sykepleier, medisinsk klinikk

Kristine Kobro

overlege, medisinsk klinikk
Gro E. Aasland klinikksjef, KFMR

 

 

Publisert 24. juni 2011 14:26 - Sist endret 7. apr. 2020 15:37