Klinisk etikk-komité Oslo universitetssykehus, Ullevål og Aker sykehus

KEK på Ullevål ble oppnevnt i 1996 etter 3-års prøveprosjekt. Etter omorganiseringen i helseforetakene har komiteen fusjonert med KEK fra Aker sykehus. Komiteen forholder seg til det nasjonale mandater for kliniske etikk komiteer fra Helse og omsorgsdepartementet.

Kontaktperson

Mandat

Det kliniske etikkarbeidet på Oslo Universitetssykehus forholder seg til det nasjonale mandatet for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten.

Medlemmer

Marc Ahmed (leder)

overlege/seksjonsleder med. geriatri

marahm@ous-hf.no

Oona Dunlop (nestleder) overlege,

Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål

oona.dunlop@ous-hf.no

Eivor Nesheim

LiS-lege, Barneavdelingen

eivnes@ous-hf.no

Gunnar Grømer

ass. avdelingsleder/sykepleier, PO/Intensiv avdeling, Ullevål

gunnar.morten.gromer@ous-hf.no

Magne Stendal

Sykehusprest, Ullevål

magne.stendal@ous-hf.no

Unni Veirød (sekretær)

rådgiver, Avd. for pasientsikkerhet og kvalitet, OUS

unnvei@ous-hf.no

Dag Wendelbo Sørensen

Overlege, Akuttklinikken Ullevål
 

uxdaws@ous-hf.no

Beate Indrebø Hovland

teolog, Kampen Omsorg+/frilans

 

Ingvil Schau Ystgaard

LiS, Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål  
Morten Mowé

Avd.leder/overlege, Generell indremedisinsk avdeling Ullevål

 mormow@ous-hf.no

Jacob Jorem Jurist, LIS lege, stipendiat. Ekstern.   
Berit Skjørshammer Intensivsykepleier, akuttmottaket, Ullevål  
Håvard Andreassen Sæverud overlege, Lungemedisisnk avdeling   

 

Arbeidsform

Alle som ønsker det kan fremme saker for KEK. Komiteen har vanligvis månedlige møter

Publisert 16. feb. 2010 14:50 - Sist endret 8. apr. 2020 14:45