Klinisk etikk-komite Vestre Viken HF, Ringerike sykehus

Klinisk etikk-komité i klinikk Ringerike sykehus ble reetablert i 2012 etter perioden uten stedlig ledelse fra 2010 – 2012.  Komiteen består av nye medlemmer og noen tidligere medlemmer fra KEK Ringerike sykehus HF som ble opprettet i mai 2004.

Kontaktperson

Ellen Løstegård (leder)

Epost: Ellen.Lostegard@vestreviken.no

 

Hilde Eriksen Bråten (sekretær)

Epost: hilde.eriksen.braten@vestreviken.no

Telefon sentralbord 03525

 

Mandat

Lokal klinisk etikk-komité (KEK) skal bidra til å høyne den kliniske etikk-kompetansen hos helsepersonell ved sykehuset. KEK skal tilrettelegge for identifikasjon, analyse og om mulig synliggjøre handlingsalternativer ved etiske problemstillinger relatert til pasientbehandlingen, både i enkeltsaker og systemmessig.

Eksempler:

  • Klargjøre og atskille faglige og etiske aspekter
  • Sikre berørte parter informasjon og deltagelse
  • Komme frem til en mulig løsning eller konklusjon via konsensusdannelse, dokumentasjon, tilbakemelding og implementering

Medlemmer

Ellen Løstegård (leder)

avdelingssykepleier, medisinsk avdeling

Rikard Berling

avdelingsoverlege anestesiavdelingen, kirurgisk avdeling, RS

Vigdis Stenberg

overlege, Medisinsk avdeling, RS

Vladimir Petrovic

avdelingsoverlege gyn/føde

Kari Søndrol Trøen

kreftsykepleier

Joachim Friestad

overlege medisinsk avdeling og palliativt team, RS

Lisbeth Engen

palliativ sykepleier og palliativt team, RS

Marie Lyngseth

Sykehusprest, RS

Anne Marit Juvkam

Intensivsykepleier

Hilde Eriksen Bråten (sekretær)

rådgiver kvalitet og helsefag 

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

KEK skal på bakgrunn av innmeldte saker og oppsøkende samt bevisstgjørende virksomhet knyttet til klinisk etiske problemstillinger:

  • Ta initiativ til seminarer om kliniske etikk for sykehusets ansatte
  • Anvise metoder for hvordan klinikere kan utvikle kompetanse for å belyse, drøfte, forstå og eventuelt løse etisk/moralske dilemmaer i forbindelse med pasientbehandling
  • Gi råd på forespørsel i konkrete klinisk etiske spørsmål
  • Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer

 

Publisert 16. feb. 2010 14:36 - Sist endret 9. apr. 2020 10:01