2008 - Side 2

Tid og sted: 22. jan. 2008 10:15, Auditorium 2 (rødt) Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Cand.polit. Tom Sterud ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Work stress and health problems among operational ambulance personnel

Tid og sted: 15. jan. 2008 10:15, Auditorium 13 Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand.scient. Kirsten Grundt ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): NUCKS, a new member of the HMG superfamily of proteins?

Tid og sted: 9. jan. 2008 10:15, Gamle Festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47

Cand.polit. Anne Signe Landheim ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Psykiske lidelser hos pasienter i russektoren: Forekomst og relasjon til langtidsforløpet av rusmisbruket. En tverrsnittstudie og en prospektiv studie i to fylker

Tid og sted: 3. jan. 2008 10:15, Gamle Festsal, Karl Johansgt 47, Oslo

Cand.scient. Harald Weedon-Fekjær ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Modelling breast cancer incidence, progression and screening test sensitivity using screening data