Disputas: Maria-Niki Mylonakou

M.Sc., M.Phil. Maria-Niki Mylonakou ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Expression, anchoring and functional roles of brain aquaporins: A comparative analysis of AQP4 and AQP9.

Maria Niki-Mylonakou

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Senior scientist Samira Saadoun, Academic Neurosurgery Unit, St. George's, University of London
  • 2. opponent: Professor Giuseppe Calamita, Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Ragnhild Elisabeth Paulsen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arnoldo Frigessi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Forsker Mahmood Reza Amiry-Moghaddam

Sammendrag

Ekspresjon, forankring og funksjonen til hjernens vannkanaler, AQP9 og AQP4

På 1990-tallet ble det oppdaget en ny klasse proteiner kalt vannkanaler (aquaporiner). Tidlige studier viste at et av disse aquaporinene (AQP4) forekommer i høy konsentrasjon i sentralnervesystemet. På det tidspunktet dette studiet ble startet var det usikkert om det i hjernen også finnes et annet aquaporin – AQP9. Målet med mitt arbeid var å avklare om AQP9 er uttrykt i hjernen og – hvis så – identifisere de cellene som inneholder dette proteinet. Arbeidet tok også sikte på å avdekke mulige funksjoner til AQP9 og AQP4.

Ved hjelp av en rekke forskjellige teknikker kunne vi konkludere at AQP9 er uttrykt både i mus- og rottehjerne, men i lave konsentrasjoner sammenlignet med konsentrasjonen i lever. Dette vannkanalproteinet finnes i celler som inneholder enzymet tyrosin hydroxylase, inkludert dopaminerge celler i substantia nigra. Den sistnevnte cellegruppen er utsatt for celledød ved Parkinson’s sykdom.

Dopaminerge celler fra dyr hvor genet for AQP9 var slått ut var motstandsdyktig for MPP+ (en kjemisk forbindelse som benyttes i modeller for Parkinsons sykdom), forenlig med hypotesen at AQP9 kan fungere som inngangsport for MPP+ og eventuelt også andre endogene eller eksogene småmolekylære toksiner. AQP4 har en helt annen distribusjon i hjernen enn AQP9 og er uttrykt hovedsakelig i astrocytter.

Vi kunne vise at AQP4 er samlokalisert med proteinet TRPV4 og at disse to proteinene fungerer som et kompleks som setter astrocyttene i stand til å respondere på hypo-osmotisk stress. AQP4 synes således å spille en viktig rolle i hjernens volumkontroll. 

Mine studier har vist at hjernen inneholder to aquaporiner som har helt forskjellig lokalisering og funksjon. Funnene indikerer at disse aquaporinene kan være involvert i sykdomsprosessene ved Parkinsons sykdom og hjerneødem.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Camilla Rake.

Publisert 11. nov. 2011 12:55 - Sist endret 13. mars 2012 15:27