Høstens første allmøte

Digitalt allmøte ved IMB torsdag 17. september

Skjermbilde fra konferanseverktøyet Zoom

Skjermbilde fra Zoom. Foto: UiO/Zoom

Agenda
•    Introduksjon v/instituttleder Lene Frost Andersen
•    Undervisning under korona v/utdanningsleder Jarle Breivik
•    Disputaser fremover
•    Smittevern ved UiO v/administrasjonssjef Linda T. Helgesen

Fra krisedugnad til dugnadskrise?

Lene: Jeg har troen på oss – jeg har troen på dere!

Undervisning

 • Smittevern – store konsekvenser for undervisningen.
 • Digitalisering – en ufrivillig men nyttig revolusjon.
 • Studiemiljø – konsekvenser og tiltak.
 • Økt studentopptak – en utfordring over tid.

Digitale disputaser fortsetter

 • Disputasene ved Det medisinske fakultet vil fortsatt være heldigitale høsten 2020.
  • Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må delta digitalt fra egen PC via Zoom.
  • De må alle sitte hver for seg, f.eks. på sitt kontor eller hjemme. Det er ikke anledning for disse å sitte sammen under doktorgradsprøven på grunn av risiko for interferens/ekko.
  • De må selv påse at de sitter i et passende rom og har det utstyret som trengs for å gjennomføre digital disputas. Det utføres en obligatorisk test i forkant.
  • NB: Hvis du vil arrangere hybridvariant, må du selv ordne rom og teknisk støtte
 • Disputasen er et digitalt arrangement hvor publikum deltar via publisert Zoom-lenke på kunngjøringen.
 • Det vil være IT-teknisk støtte tilgjengelig under den digitale doktorgradsprøven via Zoom.

Forlengelse av stipendiater

 • Ved IMB er om lag 20 av 38 internfinansierte stipendiater forlenget i inntil 2 måneder pga. forsinkelser relatert til pandemien og tiltakene.
 • I tillegg har vi bedt om forlengelse av åtte NFR- finansierte stipendiater.
 • For øvrige midlertidig vitenskapelig ansatte må det inngås dialog mellom prosjektleder, kandidat og finansiør for å undersøke muligheter dersom man har blitt vesentlig forsinket pga. korona.

SMITTEVERN VED UIO

 • UiOs smittevernveileder er oppdatert – frisk opp hukommelsen!
 • Smittevernkurset er obligatorisk for alle som skal inn i Domus medica
  • husk at dette også gjelder nyansatte (krever UiO-bruker)
 • Det er et eget smittevernkurs for studenter
 • UiO har etablert et eget smittevernutvalg og Det medisinske fakultet (MED) har opprettet et eget smittevernutvalg for studiene.
  • Utvalget skal gi råd om utforming av overordnede smittevernplaner for undervisningsaktivitetene ved MED, samt gi råd ved behov for spesielle prosedyrer tilknyttet en undervisningsaktivitet.

Generelle smittevernregler

 • Det skal være trygt og forsvarlig for ansatte og studenter i UiOs bygninger.
 • Ikke komme på jobb hvis du er syk
 • Gå hjem fra jobb dersom du får symptomer på sykdom
 • Gjennomfør smittevernkurset og sett deg inn i UiOs smittevernveileder
 • Begrens bruken av offentlig transport så langt det lar seg gjøre
 • Når du er i bygget:
  • Vask hendene hyppig og grundig
  • Hold avstand (minimum 1 meter)
  • Host/nys i papirhåndkle eller albukroken
  • Følg særskilte smittevernsregler i rom der det er oppslag

Munnbind

 • UiO sentralt har distribuert engangsmunnbind og vaskbare tøymunnbind til enheter ved UiO
 • UiO oppfordrer sine ansatte til å bruke disse munnbindene i tråd med myndighetenes anbefalinger som gjelder bruk av munnbind i og til/fra Oslo på kollektivreiser når ikke 1 m avstand kan opprettholdes
 • De ansatte som selv ønsker og etterspør det, skal få munnbind når dette skal
 • brukes i tråd med disse føringene ved å kontakte nærmeste leder
 • Det kan også oppstå særskilte krav i undervisnings- og arbeidssituasjonen som gir behov for bruk av munnbind

Bruk av munnbind

 1. Vask hendene før du tar på munnbind
 2. Pass på at det sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen
 3. Munnbind brukes kun en gang før det kastes*
 4. Rengjør hendene etter at du har tatt av eller berørt munnbindet

*vaskbare munnbind brukes kun en gang før vask

Symptomer og mistanke om sykdom

 • Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme og unngå kontakt med andre.
 • Dersom du mistenker at du er smittet av covid-19, bør du teste deg.
 • Dersom en ansatt får påvist sykdom, vil kommunehelsetjenesten følge opp personen og alle kontakter i henhold til gjeldende retningslinjer for å sikre forsvarlig helsehjelp og smitteoppsporing.
 • Ansatte orienterer sin leder på vanlig måte. NB! Arbeidsgiver har taushetsplikt om helseopplysninger.
 • Ved mistanke eller bekreftet tilfelle av Covid-19 for personer som har vært på UiO eller i kontakt med miljøer på UiO skal det gis beskjed til ledelsen ved IMB.

Karantene og smittesporing

 • Hvem som skal i karantene må det foretas en vurdering av i hvert enkelt tilfelle.
 • Alle nærkontakter skal i karantene
 • Instituttet bistår i smittesporing for berørte studenter og ansatte
 • Under smittesporing kan det skje en kortvarig «frys» der et større antall mennesker blir satt i karantene i en kort periode, inntil smittesituasjon er kartlagt.
 • Nærkontakter til personer med covid-19 og personer som har vært på reise i
 • et område med mye smitte skal p.t. være i karantene i 10 dager.
 • Ved behov for bistand med vurderinger eller andre spørsmål vedr. oppfølging kontakt Seksjon for personal og HMS.

FHIs definisjon av nærkontakt

«Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som er bekreftet syk med covid-19

UiO v/SiO Helse har en egen teststasjon på frederikkeplassen på Blindern

 • Dersom du mistenker at du kan være smittet av covid-19, bør du teste deg
 • Et supplement til kommunens testtilbud
 • SiO Helse teststasjon for ansatte og studenter har per nå god kapasitet og også åpent kvelder og helger
 • Du må i karantene inntil prøvesvar foreligger
 • I tråd med FHI anbefaler vi at du benytter munnbind og holder en meters avstand dersom du benytter kollektivtransport til og fra testing.
 • Du kan også bestille koronatesting via kommunens koronatelefon.
  For Oslo er det 21 80 21 82.

Faglig og sosial aktivitet på jobb

 • Møter må fortsatt holdes digitalt der det er mulig.
 • Grupper som jobber sammen bør så langt som mulig være små og faste.
 • Ta i bruk større lokaler der det er mulig.
 • Alle felles møterom ved IMB som kan bookes er tilpasset nye antall pga. avstandsreglene
 • Bruk av lokaler til undervisning prioriteres foran møter, kurs og seminarer for ansatte eller andre typer arrangementer
 • Møterom skal som hovedregel ikke benyttes til lunsj, bruk heller kantinen eller andre fellesarealer

Arrangementer

 • Det kan gjennomføres arrangementer med inntil 200 deltagere dersom det skjer i UiOs lokaler eller på annet offentlig sted. For hvert arrangement på offentlig sted skal det være:
 • Ansvarlig arrangør som er tilstede under hele arrangementet.
 • Risikovurdering skal gjennomføres og tiltak følges opp
 • Lokaler eller uteområder ved UiO skal bookes i
 • bookingsystemene.
 • Det skal føres oversikt over hvem som er tilstede.
 • Gjeldende smittevernregler for arrangementer (les på helsenorge.no) skal følges.

Personalpolitiske spørsmål

Hjemmekontor

 • UiO tilrettelegger for at ansatte kan komme fysisk tilbake, men følger myndighetenes råd om smittevern og å redusere antall reisende i kollektivtransporten i rushtid.
 • Nærmeste leder vurderer muligheten for hjemmekontor, i samråd med den ansatte. Muntlig avtale holder. Seksjon for personal og HMS kan bistå dersom leder eller medarbeider ber om det.
 • Nærmeste leder har ansvar for oversikt over hvem som er fysisk til stede
 • pga. organisering a arbeidet og smittesporing.
 • Det stilles krav til tilgjengelighet på telefon og epost etter avtale med leder (avhengig av stillingstype).
 • Oppgi kontaktinformasjon på personpresentasjon

Tjenestereiser

 • Alle ansatte ved UiO oppfordres til å oppdatere seg på og følge reiserådene fra UD og FHI.
 • Alle reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder.
 • UiO følger retningslinjene til FHI og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige og ikke til områder der det er frarådet.
 • Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder, skal i hjemmekarantene i 10 dager.

Private reiser

 • UiO følger retningslinjene til FHI, og fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige.
 • Oppdater deg på UDs reiseinformasjon (regjeringen.no) og vurder
 • situasjonen i det landet du planlegger å reise til.
 • Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder skal i hjemmekarantene i 10 dager. Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende.
 • Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.
 • Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre
 • seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar.

Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise

Internasjonale ansatte og gjester

 • International Staff Mobility Office (ISMO) ved UiO bistår i tilfeller der ansatte starter i stillingen i utlandet eller gjør arbeid i sin stilling ved UiO i utlandet pga. Korona-situasjonen
  • Både lokal enhet og den ansatte kan få hjelp til å gjøre nødvendige avklaringer
 • ISMO fungerer som normalt, men enda viktigere med god planlegging og oppfølging
  • Ta med i beregningen at ting tar lenger tid
  • Ta kontakt med ISMO når dere begynner å legge planer
 • Internasjonale ansatte har ofte mindre nettverk i Norge og trenger tettere oppfølging av arbeidsgiver i denne perioden.
 • UiOs informasjon på engelsk om Covid-19 kan være nyttig for de som ikke forstår norsk.

Hold deg oppdatert på UiOs nettsider!

 • Nyttig informasjon på UiOs korona-sider: https://www.uio.no/om/hms/korona/index.html
 • Spørsmål og svar om koronavirus-situasjonen oppdateres løpende: https://www.uio.no/om/hms/koronavirus/sporsmal-og-svar-om- koronaviruset.html
 • Oversikt over endrede administrative rutiner ved UiO: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/endrede- admrutiner/index.html

Hold deg oppdatert på UiOs nettsider!

 • Oversikt over all informasjon fra Det medisinske fakultet
 • Oversikt over all informasjon fra UiO
 • UiOs informasjonsside om koronavirus-situasjonen oppdateres løpende
 • Oversikt over endrede administrative rutiner ved UiO
 • Det medisinske fakultet har etablert beredskapsnytt for ansatte, på epost og nett
 • Informasjon om instituttets tjenestetilbud mens bygget er stengt

For spørsmål relatert til korona-situasjonen, bruk hms-koordinator@basalmed.uio.no

Se også

Til slutt

Vi må bry oss om hverandre, uansett hvor vi befinner oss, så ingen faller utenfor

Ha lav terskel for å kontakte din nærmeste leder, en kollega, en i administrasjonen
eller instituttledelsen!


Spørsmål og svar

Spørsmål

Kan man møte på jobb med "restsymptomer" etter gjennomgått luftveisinf. og negativ koronatest?

Svar

UiO følger FHI sine retningslinjer som sier at alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan de gå tilbake på jobb/skole når allmenntilstanden er god (det vil si at de føler deg friske og er feberfri), selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

Spørsmål

Det er ikke nok vaskbare tøymunnbind til alle. Hvem skal ha disse?

Svar

Instituttet mottok i utgangspunktet kun et begrenset antall vaskbare tøymunnbind og de er nå distribuert ut. IMB har tilgjengelig et større antall engangsmunnbind for de som har behov for dette. Ta kontakt med linjeleder ved behov for utlevering.

Spørsmål

I vinter vil kanskje mange som sykler kjøre bil i stedet. Det er begrenset antall parkeringsplasser tilknyttet instituttet. Vil kriteriene for hjemmekontor endres da?

Svar

UiO har parkeringsplasser for ansatte mange ulike steder, blant annet på nedre Blindern, som kan benyttes av alle ansatte med gyldig parkeringstillatelse: [https://www.uio.no/om/finn-fram/parkering/]. UiO forholder seg til de enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra myndighetene og linjeledere bes om å gjøre en konkret vurdering av hvem som kan ha hjemmekontor og hvem som må være fysisk til stede. Dette gjøres i samråd med den enkelte ansatte og i tråd med UiOs veileder for smittevern. 

Av Kyrre Vigestad
Publisert 21. sep. 2020 17:26 - Sist endret 11. nov. 2021 15:33