English version of this page

Lokale rutiner for gjenåpning av Domus Medica

Gjelder for: Alle ansatte og tilknyttede ved IMB som befinner seg på Domus Medica, samt forskerlinjestudenter og masterstudenter som jobber i laboratorieareal til forskningsgrupper. Besøkende til Domus Medica skal følge IMBs retningslinjer for smittevern.

Gyldig fom. 18. mai 2020, oppdatert 30. juni, gjelder til og med 31. august 2020, eller inntil annen beskjed kommer fra instituttledelsen ved IMB

Nye føringer fra regjeringen 15. juni 2020 innebærer at universiteter igjen er åpne, og at ansatte og studenter kan komme tilbake til UiOs bygninger innenfor begrensningene som gjelder i smittevernreglene.

Alle ansatte og tilknyttede som befinner seg på Domus Medica, skal sette seg inn i Veileder for smittevern ved Universitetet i Oslo (heretter kalt UiOs veileder) og følge anbefalingene i denne.

UiOs obligatoriske smittevernkurs må gjennomføres før du kommer til bygget. IMBs lokale rutiner utdyper hvordan føringene i veilederen skal praktiseres på Domus Medica.

Vær oppmerksom på at det kan gjelde særskilte regler for enkelte enheter som kommer i tillegg til disse retningslinjene. Vi anbefaler alle også å følge godt med på viktig informasjon fra myndighetene og Folkehelseinstituttet (FHI) via disse sidene:

Før du kommer til Domus Medica, skal følgende være ivaretatt

 1. Du er frisk og har ingen symptomer på luftveisinfeksjon (se UiOs veileder)
 2. Du har i samråd med din leder vurdert om det er smittevernmessig forsvarlig at du kommer tilbake på jobb iht. disse retningslinjene
 3. Du har satt deg inn i UiOs veileder for smittevern
 4. Du har gjennomført og bestått UiOs obligatoriske smittevernkurs (e-læring) 

Når du er på Domus Medica skal du huske på følgende

 • Gå hjem fra jobb dersom du får symptomer på sykdom! Meld umiddelbart fra til din leder
 • Hold minst 1 meters avstand
 • Vask hender grundig og hyppig når du kommer inn på avdelingen og underveis
 • God hostehygiene (hoste i papirlommetørkle eller albukroken, så vaske hender)
 • Hyppig renhold av berøringsflater i felles arbeids- og pauserom
 • Reduser kontakthyppighet mellom personer så langt det er mulig
 • Møter skal fortsatt holdes digitalt der det er mulig

Før du kommer til Domus Medica

Arbeid kan fortsatt gjøres hjemmefra

Arbeid kan fortsatt gjøres hjemmefra, i samråd med leder, selv om det er gitt tilgang til UiO. Dette skal vurderes for personer i risikogrupper og de som har personer i risikogrupper i husstanden. I vurderingen legger vi til grunn myndighetenes anbefalinger for folk i risikogrupper og deres pårørende: https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

Hjemmekontor kan også avtales med nærmeste leder dersom smittevernhensyn tilsier at ikke alle kan komme tilbake på jobb til enhver tid. Dette gjelder de som får løst sine oppgaver på en tilfredsstillende måte hjemmefra. 

Tilgang til Avdeling for komparativ medisin

Brukere til Avdeling for komparativ medisin må avtale tilgang via egen søknadsordning

Unngå kollektivtransport i rushtiden

UiOs veileder anbefaler andre transportmidler til jobb. De som er avhengige av kollektivtransport for å komme til jobb, skal så langt det er mulig gis tilpasset arbeidstid for å unngå rushtiden. Om du må reise kollektivt, hold minst 1 m avstand til andre reisende.

Når du er på Domus Medica

Hold avstand!

Myndighetenes råd og UiOs veileder vektlegger at vi skal holde minst 1 meters avstand til andre til enhver tid. Ansatte som i kraft av sin stilling er flere steder i bygget eller har store kontaktflater, må utvise særskilt aktsomhet.

Fellesarealer

Opphold i fellesarealer skal begrenses så langt som mulig. Det kan være plakater på veggene i relevante fellesarealer med særskilte regler for opphold, som pauserom, møterom, heiser o.l. Dersom du savner plakat for et areal hos deg, ta kontakt med hms-koordinator@basalmed.uio.no

Dele kontor og lab mv.

Leder skal sørge for at ansatte som deler kontor og lab, kan overholde avstandsreglene og ivareta smittevernhensyn. I den grad det er mulig skal det lages rotasjonsplaner, legges til rette for fleksibel arbeidstid, brukes timelister o.l. for å redusere behovet for at man må oppholde seg i mindre arealer samtidig over lengre tid. Målet er å redusere smittefare og antall ansatte som må i karantene ved eventuell sykdom.

Ansatte skal så langt det er mulig holde 1 meters avstand mellom hverandre når de jobber i samme lokale.  Ta i bruk større lokaler der det er mulig. Det bør også tilstrebes å unngå å arbeide på forskjellige arbeidsplasser på samme dag.

Møtevirksomhet

UiOs veileder fastslår at møter fortsatt må holdes digitalt der det er mulig. Ved gjennomføring av fysiske møter skal det holdes minimum en meters avstand. Dersom møterom benyttes, skal egen laptop brukes fremfor fast PC hvis mulig. Ved bruk av fellesutstyr på møterom skal berøringsflater vaskes før og etter bruk. Vask også hender før og etter bruk. Grupper som jobber fysisk sammen skal ikke være på mer enn 20 personer.

Lunsj og pauser

Bruk av felles kjøkken og pauserom

Vi oppfordrer til at det utarbeides tilpassede rutiner for bruk av felles kjøkken og pauserom. Dann gjerne faste lunsjgrupper. Dersom lunsj skjer på omgang, skal bord og berøringsflater vaskes mellom hver bordsetning av de som sist benyttet det. Bruk gjerne store lokaler som kantine hvis du kun har tilgang til små pauserom. Spis ute hvis været tillater det, eller på kontoret.

Mat

UiOs veileder sier at kjøkken ikke skal benyttes til oppbevaring av mat. Ta med deg mat hjemmefra eller bruk kantinen når den er åpen. Unngå å lage mat på kjøkkenet.

Kaffemaskin/vannkoker

Vask hendene før og etter bruk. Berøringsflater skal rengjøres før og etter bruk. Ta gjerne også med en termos med kaffe/te hjemmefra.

Renholdsrutiner

Ordinære renholdsrutiner

Det utføres normalt renhold i kontorer og øvrige arbeidsplasser. Utvidet renhold gjennomføres i fellesarealer.

Renhold av egen arbeidsplass

Du har ansvar for renhold av egen arbeidsplass: Arbeidsbenker, laboratoriebenker, maskiner og annet utstyr som du bruker skal rengjøres før og etter bruk. Vask hender før og etter bruk. Det samme gjelder utstyr i fellesarealer som kopimaskiner, kjøkken og kaffemaskin.

Berøringspunkter på egen arbeidsplass som håndtak, brytere, vaskeservanter på laboratorier m.m. skal rengjøres jevnlig.

Dersom du oppdager at det mangler såpe, tørkepapir e.l. på toaletter og i fellesarealer, vennligst gi beskjed til Eiendomstjenester.

NB! Gruppeleder har ansvar for å sikre lokale renholdsrutiner på hvert laboratorium.

Desinfisering

Renholdsavdelingen vil sørge for at det er tilgjengelig hånddesinfeksjon ved hovedinnganger. Den enkelte avdeling/seksjon må sørge for tilgjengelig desinfeksjon i områder der det er naturlig hvor mange ferdes. Overflatedesinfeksjon og hånddesinfeksjon kan hentes i IMBs hovedekspedisjon mellom kl 9-15. Vi ber om at uttak koordineres og begrenses til minimumsbehovet per gruppe slik at det blir nok til alle.

Besøkende

Alle som kommer til Domus Medica skal følge IMBs retningslinjer for smittevern. Den som er ansvarlig for besøket, må sikre at gjester er kjent med og overholder retningslinjene mens de oppholder seg i bygget. 

Tilrettelegging for en trygg arbeidssituasjon

Dersom du er usikker på om det er trygt å komme tilbake på jobb, skal du gå i dialog med din leder. Det kan være aktuelt å tilrettelegge arbeidstid, arbeidsoppgaver eller andre tiltak. Seksjon for personal og HMS eller Bedriftshelsetjenesten kan bistå i å finne løsninger ved behov.

Publisert 19. mai 2020 10:46 - Sist endret 19. aug. 2020 14:35