Veiledning for søknader

Her finner du veiledninger for hvordan du fyller ut søknadene om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer og genmodifiserte dyr.

NB! Før du søker må du sette deg inn i retningslinjene for innesluttet bruk av genmodifiserte organismer.

Melding/søknad om godkjenning av innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer

Generelle opplysninger:

1. Navn og kvalifikasjoner på ansvarlig(e) person(er) for den innesluttede bruken, herunder kontroll og sikkerhet:

Kontaktinformasjon og kvalifikasjoner på gruppeleder som leder prosjektet

2. Institusjonens navn:

Institutt for medisinske basalfag
Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

3. Adresse:

Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

E-postadresse: instituttleder@basalmed.uio.no

Telefon:  22 85 10 81

4. Laboratoriets/anleggets navn og adresse:

Avdelingens navn
Stedkodens navn
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Postadresse: Postboks 1110 Blindern
0317 Oslo

E-postadresse, Telefon/faks: Til gruppeleder som leder prosjektet

5. Navn på ansvarlig person for laboratoriet/anlegget:

Ansvarlig forskningsgruppeleder.
(Laboratoriet som GMO-aktiviteten skal utføres i, skal være godkjent av Helsedirektoratet før GMO-aktivitet igangsettes.)

6. Laboratoriets/anleggets inneslutningsnivå:

Angitt inneslutningsnivå skal være godkjent av Helsedirektoratet.

Beskrivelse av virksomheten:

7. Beskrivelse av modifiseringen: (skriv så generelt som mulig).

8. Hvor stort kulturvolum skal benyttes: (eks. "mindre enn 10 liter")

9. Inneslutningsnivå som trengs for virksomheten, som følge av forhåndsvurderingen av risiko foretatt etter vedlegg III, jf. § 5 og 6.

10. Formålet med den innesluttede bruken: Skriv så generelt som mulig (eks. «varighet: kontinuerlig»).

11. Særskilte inneslutningstiltak og andre vernetiltak mot utilsiktet utslipp av genmodifiserte organismer, herunder opplysninger om avfallshåndteringen (typer avfall, volum, metode for inaktivering, endelig form og bestemmelsessted), som følge av forhåndsvurderingen av risiko foretatt etter vedlegg III, jf. § 5 og 6.(eks. «Avfallet oppbevares i gule plastbokser av polypropylen. Boksene merkes  biologisk avfall og forsegles ved bruk av lim i lokket før det plasseres i låst avfallsrom. Biologisk avfall blir hentet en gang i uken av Ragn Sells og kjøres direkte til forbrenning. Alt avfall på nivå 2 blir inaktivert før det sendes til forbrenning.»)
12. og 13. Kun ved storskalavirksomhet og virksomheter i inneslutningsnivå 3 og 4.

Dato, underskrift: 

Ansvarlig forskningsgruppeleder for laboratoriet der arbeidet skal utføres signerer.

Kopi av søknad sendes per e-post til hms-koordinator@basalmed.uio.no.

Melding/søknad om godkjenning av innesluttet bruk av dyr i kombinasjon med genmodifiserte mikroorganismer

Se over (søknad om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer).

Melding/søknad om godkjenning av innesluttet bruk av genmodifiserte dyr

Melding/Søknad:
Forsøk med vitenskapelige formål på genmodifiserte dyr, som er godkjent etter dyrevernloven § 21 krever melding. All annen virksomhet krever godkjenning.

Generelle opplysninger:

1. Navn og kvalifikasjoner på ansvarlig person for den innesluttede bruken:
Veterinær i Dyreavdelingen oppgis.

2. Institusjonens navn:

Institutt for medisinske basalfag
Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

3. Adresse

Sognsvannsveien 9 ,
0372 Oslo

Postadresse: Postboks 1110 Blindern
0317 Oslo

E-postadresse, Telefon/faks: Til veterinær

4. Laboratoriets/anleggets navn og adresse:

Oppgi avdeling der forsøkene skal pågå.

5. Navn på ansvarlig person for laboratoriet/anlegget:

Oppgi ansvarlig forskningsgruppeleder for laboratoriet der arbeidet der forsøket skal pågå.

Beskrivelse av virksomheten/prosjektet (punkt 6-11): Skriv så generelt som mulig.

Forhåndsvurdering (punkt 12-19):

Dato, underskrift:

Ansvarlig forskningsgruppeleder for laboratoriet der arbeidet skal utføres signerer.

Kopi av søknad sendes per e-post til hms-koordinator@basalmed.uio.no.

Publisert 5. mars 2014 13:04 - Sist endret 28. feb. 2020 14:35