Disputas: Einar Kristian Tveitå

Cand.med. Einar Kristian Tveitå ved Institutt fo sykehusmedisin, Ullevål vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Adhesive capsulitis, hydrodilatation and some aspects of validity regarding shoulder assessments

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Mats Hagberg, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Jan Sture Skouen, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssykehus, Bergen, Norge
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Marit Mengshoel, Avdeling for sykepleievitenskap og helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Johan K. Stanghelle, Klinikk for hode, bevegelse og rekonstruktiv kirurgi, Institutt for sykehusmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Erik Bautz-Holter, Klinikk for hode, bevegelse og rekonstruktiv kirurgi, OUS Ullevål

Sammendrag

Ny kunnskap om behandling av “frozen shoulder”
Lege og forsker Einar Kristian Tveitå med medarbeidere har analysert effektene av dilatasjonsbehandling for “frozen shoulder”. Tveitås resultater tyder på at tidligere rapporterte positive effekter helt eller delvis kan skyldes kortisoninjeksjoner som ofte blir gitt som supplement ved dilatasjonsbehandling.

Om lag en femtedel av pasientene som søker lege på grunn av skuldersmerter har “frozen shoulder”. Sykdommen skyldes endringer i skulderleddets kapsel og kan gi sterke smerter og innskrenket bevegelighet i flere år. Tilstanden kan lett forveksles med andre skulderlidelser. Den har lenge vært vurdert som vanskelig å behandle, spesielt i de kroniske stadier da det er dannet arrvev.

I sin avhandling “Adhesive capsulitis, hydrodilatation and some aspects of validity regarding shoulder assessments” dokumenterer Tveitå nøyaktigheten av nye målemetoder brukt ved evaluering av pasienter med “frozen shoulder”. Målemetodene er i sin tur benyttet i en klinisk studie der man sammenligner effekten av kortisoninjeksjon med og uten samtidig dilatasjonsbehandling. Resultatene av studiene kan føre til tidligere og mer presis diagnostikk av lidelsen, samt mer målrettet behandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.

Publisert 8. feb. 2010 08:28 - Sist endret 10. feb. 2010 07:10