Disputas: Jan Otto Beitnes

Cand.med. Jan Otto Beitnes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cell therapy in acute myocardial infarction.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jens Kastrup, Hjertecenteret, Universitetshospitalet Rigshospitalet, København
  • 2. opponent: Professor Reidar Winter, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Odd Geiran, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Overlege Svend Aakhus, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
     

Sammendrag

Stamcellebehandling ved akutt hjerteinfarkt
Lege og forsker Jan Otto Beitnes har undersøkt effekten av ulike typer stamcellebehandling etter akutt hjerteinfarkt.
ASTAMI studien ble gjennomført i 2003-05. 100 pasienter behandlet med akutt utblokking av venstre fremre kransåre grunnet akutt hjerteinfarkt ble randomisert til en gruppe som fikk cellebehandling og en kontrollgruppe. Begge grupper fikk vanlig medisinsk behandling. I cellegruppen ble det i tillegg høstet benmargceller som 5-8 dager etter infarktet ble injisert i hjertets kransåre. Denne oppfølgingsstudien viser at man 3 år etter cellebehandlingen finner lav forekomst av reinfarkt, slag, død, arytmier og andre kliniske hendelser, uten tegn til forskjell mellom gruppene. Arbeidskapasitet og livskvalitet er lik i begge grupper. Behandling med benmargceller har heller ingen signifikant effekt på hjertets struktur eller funksjon bedømt med MRI og omfattende ultralydanalyser av hjertet.
I en dyremodell har Beitnes og medarbeidere testet effektene av behandling med andre typer celler. Mesenchymale stamceller (MSC) kan høstes fra fettvev og muskelvev, og når slike celler dyrkes og deretter injiseres i hjertet etter hjerteinfarkt ser man etter 4 uker reduksjon i infarktstørrelse og bedring av hjertets funksjon. De injiserte cellene ser ikke ut til selv å danne hjertemuskulatur eller karstrukturer, men påvirker tilhelingsprosessen etter infarktet på annen måte. MSC er aktuelle celler for utprøving i videre studier.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini

Publisert 20. jan. 2012 13:41 - Sist endret 20. jan. 2012 14:53