Disputas: Yngve Thomas Bliksrud - Medical biochemistry and molecular biology

Cand.med. Yngve Thomas Bliksrud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Hereditary tyrosinaemia type I. Studies on the molecular genetics and DNA repair enzymes  

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Elisabeth Holme, Department of Clinical Chemistry, Sahlgrenska University Hospital, Göteborgs universitet, Sverige

2. opponent: Seniorforsker Tom Hemming Karlsen, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet, Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Eirik Frengen, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Terje Rootwelt, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Magnar Bjørås, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sjelden leversykdom med ekstremt høy kreftrisiko

Lege og forsker Yngve Thomas Bliksrud har påvist en felles forklaring på både kreftutvikling og enkelte tilfeller av spontan korreksjon av genfeilen hos barn med den arvelige sykdommen tyrosinemi type I. Dette er en sjelden, medfødt stoffskiftesykdom som forekommer litt hyppigere i Norge enn i de fleste andre land. Den oppdages i barnealder og rammer i hovedsak lever, men også nyrer og nervesystem. Ubehandlet fører kronisk form ”alltid” til livstruende leverkreft. Tyrosinemi type I skyldes en defekt i nedbrytningen av aminosyren tyrosin. Dette fører til opphopning av stoffer som i høye konsentrasjoner blir skadelige blant annet for levercellenes arvestoff.

I denne studien gis en ny og bedre beregning av hyppigheten av tyrosinemi type I i Norge. Studien gir en oversikt over mutasjonene (genfeilene) i den norske befolkningen med tre mutasjoner som ikke tidligere er beskrevet. Den gir en ny og alternativ forklaring til det merkverdige fenomenet med spontan korreksjon av medfødte mutasjoner (”tilheling” av enkelte leverceller). Fenomenet med spontan genetisk korreksjon og den meget store risikoen for å utvikle leverkreft er begge uttrykk for at arvestoffet er ustabilt i pasientenes leverceller. Studier av DNA-reparasjonssystemer (glykosylaser) gir et nytt og viktig bidrag til forståelsen av DNA ustabiliteten ved tyrosinemi type I. Det påvises en felles mekanisme bak den spontane genetiske korreksjonen og den store faren for leverkreft.

Yngve Thomas Bliksrud jobber ved Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, Rikshospitalet med medfødt stoffskiftesykdom som spesialfelt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 16. nov. 2012 11:15