Disputas: Hanne Korvald

Fagområde: Molekylærbiologi

Siv.ing. Hanne Korvald ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Repair of alkylation induced DNA damage in Schizosaccharomyces pombe.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Forsker Hilde Nilsen, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo
  • 2. opponent: Professor Erik Boye, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Anne Simonsen, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Forsker Ingrun Alseth, Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Oslo
     

Sammendrag

Sivilingeniør Hanne Korvalds avhandling omhandler ulike mekanismer for reparasjon av alkyleringsinduserte DNA-skader i gjærorganismen Schizosaccharomyces pombe. DNA er cellenes arvestoff og dette utsettes stadig for skadelige stoffer både fra den naturlige metabolismen i cellene og fra ytre omgivelser. For at cellene skal være levedyktige til tross for denne skadelige eksponeringen, har de et velutviklet DNA-reparasjonsnettverk. Det finnes mange ulike reparasjonsspor som hver tar seg av ulike typer DNA-skader. Korvald og medarbeidere har fokusert på reparasjon av DNA-skader via baseutkuttingsreparasjon og direkte reversjon. Dette er mekanismer som blant annet reparerer DNA-skader som blir indusert av alkylerende agenser. I sin avhandling beskriver Korvald karakteriseringen av flere proteiner som er involvert i de tidlige trinnene av baseutkuttingsreparasjon og samspillet mellom disse proteinene, men også interaksjoner mellom baseutkuttingsreparasjon og andre DNA-reparasjonsspor. Korvald og medarbeidere viser også at til tross for at proteiner fra ulike organismer kan ha store likheter i proteinsekvensene, så kan deres reelle funksjoner være svært ulike. I S. pombe finnes det to proteiner, Ofd2 og Abh1, som har relativt like proteinsekvenser som proteinet AlkB fra bakterien Escherichia coli. E. coli AlkB fjerner alkylgrupper fra DNA direkte og er ikke en del av et større reparasjonssystem. Korvald og medarbeidere viser at S. pombe-variantene av dette proteinet ikke har denne reparasjonsfunksjonen, og at Ofd2 faktisk interagerer med histoner som er proteiner som er delaktige i sammenpakkingen av DNA i cellene. Abh1 derimot utviser en svak kutteaktivitet ved AP-seter, som er intermediat i baseutkuttingsreparasjon, men denne aktiviteten er sannsynligvis biologisk irrelevant.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.
 

Publisert 30. mai 2012 22:11