Disputas: Toril Ranneberg-Nilsen

Fagområde: Mikrobiologi

Siv.ing. Toril Ranneberg-Nilsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The impact of DNA base excision and chromatin remodeling on cytomegalovirus DNA-replication.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Geir Slupphaug, Inst. for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU, Trondheim
  • 2. opponent: Forskningssjef Bjørn Grinde, Psykosomatikk og helseatferd, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Bente Halvorsen, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Lars Eide, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Magnar Bjørås, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Humant cytomegalovirus (HCMV) er et virus i herpesvirus-familien. Dette viruset er nå den viktigste årsak til medfødt infeksjonsbetinget skade og dominerer som årsak til alvorlig infeksjonssykdom hos pasienter med nedsatt cellemediert immunitet. Dette dreier seg om transplanterte pasienter, HIV-pasienter, og pasienter som får aggressiv behandling mot kreft eller autoimmune sykdommer.  Sivilingeniør Toril Ranneberg-Nilsen og samarbeidspartnere har i denne avhandlingen studert hvordan virale og cellulære proteiner kan bidra til regulering av cytomegalovirus DNA replikasjonshastighet og dermed dets sykdomsfremkallende evne. Spesielt har de sett på virusets eget DNA- reparasjonsenzym - uracil DNA glycosylase (UL114), som har en sentral rolle ved replikasjon av virus-DNA. UL114 er homolog til cellulært uracil DNA glycosylase (UNG2) som initierer baseutkuttingsreparasjon (BER). Resultatet viser at UL114 har flere hundre ganger lavere enzymatisk aktivitet enn cellulære UNG.  Vår hypotese er at UL114 virker mer som en faktor som sammenkobler ulike proteiner som er nødvendige for virus-DNA-replikasjon og har mindre betydning som DNA-reparasjonsenzym. Etter infeksjon av cellen blir virus-DNA tatt opp i cellekjernen og pakket inn i kromatin. Våre resultater tyder på at UL114 rekrutterer kromatin-remodelingsproteinet SMARCB1 som tilhører SWI/SNF komplekset. Dette fører til at virus DNA blir mer tilgjengelig for faktorer som styrer virus-DNA-replikasjon og transkripsjon. Vi postulerer derfor at UL114 spiller en sentral rolle i HCMV DNA transkripsjon og replikasjon, og derved produksjon av virus.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini

Publisert 22. aug. 2012 11:05 - Sist endret 22. aug. 2012 11:17