Disputas: Petr Ricanek - gastroenterologi

Cand.med. Petr Ricanek ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Characterization of clinical, microbial and epithelial barrier parameters in newly diagnosed IBD patients

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Gerhard Rogler, Universitätsspital, Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, Zürich, Sveits
2. opponent: Professor Stefan Lindgren, Gastrokliniken, Skåne Universitetssjukehus, Malmø, Sverige
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Anne Eskild, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arne Olav Bakka, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Andreas Rydning, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Årsaker til Crohns sykdom og ulcerøs kolitt: Lege og forsker Petr Ricanek har studert mulige årsaker til Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, også kalt inflammatorisk tarmsykdom, som er kroniske betennelsestilstander i tynn- og tykktarm med en høy og økende forekomst i Norge. Årsaken til disse sykdommene er ukjent, men antas å skyldes en kombinasjon av flere faktorer, inkludert arv, ukjente miljøfaktorer og bakterier i tarmen. I avhandlingen Characterization of clinical, microbial and epithelial barrier parameters in newly diagnosed IBD patients beskriver Ricanek og medarbeidere 221 pasienter med nyoppdaget sykdom undersøkt ved fire norske sykehus. Resultatene antyder at calprotectin, et protein som kan påvises i avføring, er et nyttig redskap for å påvise inflammatorisk tarmsykdom blant disse nyoppdagete pasientene. Det ble sett på forekomsten av Mycobacterium paratuberculosis, en bakterie, som gir en Crohnliknende sykdom hos kyr, geiter, sauer og andre drøvtyggere. Denne bakterien, som i mange miljøer er oppfattet som årsaken til Crohns sykdom hos mennesker, ble ikke funnet i tarmslimhinnen hos disse pasientene med nyoppdaget sykdom. Videre ble sammensetningen av bakterier i tynn- og tykktarm hos utvalgte pasienter med Crohns sykdom nærmere studert. Det viste seg at bakteriesammensetningen ligner på den hos pasienter i andre land med tilsvarende høy sykdomsforekomst, noe som tyder på at det ikke finnes en unik bakterieflora blant disse norske pasientene. Siden en av hovedplagene ved disse tilstandene er diaré, ble det i avhandlingens siste del sett på vannkanaler, såkalte aquaporiner, i tarmslimhinnen hos både friske og syke. Forekomsten av bestemte aquaporiner er lavere hos syke enn hos friske. Det er uklart om dette er årsaken til eller følgen av sykdom.
Ricanek konkluderer med at fremtidige studier må fokusere på både genetikk og miljøfaktorer i en global sammenheng for å påvise årsakene til disse sykdommene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum
 

Publisert 15. feb. 2013 13:14