Disputas: Martin Frank Strand - Molekylærbiologi og biokjemi

M.Sc. Martin Frank Strand ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Modulating the Hedgehog pathway.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Forsker Barbara Stecca, Laboratory of Tumor Cell Biology, Core Research Laboratory – Istituto Toscano Tumori, Firenze, Italia
Førsteamanuensis Ingvild Mikkola, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Professor Iver Arne Langmoen, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arne Klungland, Senter for molekylærbiologi– og nevrovitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Stefan Krauss, Section for Cellular and Genetic Therapy, Institute of Microbiology, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Sammendrag

Doktoranden Martin Strand har studert potensielle kreftmedisiner og har vært med på å utvikle og prøve ut en ny analysemetode for oksysteroler i celler.
Hedgehog (Hh) signalveien er oppkalt etter pinnsvin-liknende belter av hår-utvekster i muterte bananfluelarver. Denne celle-signalveien er nødvendig for korrekt utvikling av både fluelarver og pattedyr, men er mest kjent for sin tilknytning til kreft. Doktoranden har forsket både for å forstå denne signalveien bedre, og for å finne og undersøke egenskapene til stoffer som kan hemme den, og dermed potensielt brukes som kreft-medisiner.
I sin avhandling har Strand vist at den plantebaserte Hh-signalvei hemmeren cyclopamin kan endre form i kontakt med magesyre til en variant som har mindre effekt på Hh-signalveien. Det har tidligere vært kjent at denne potensielle medisinen er ustabil i kroppen, men dette er første gang den ansvarlige mekanismen beskrives. Doktoranden har også identifisert stoffet dihydroveratramin, som kan forveksles med cyclopamin, i en norskvoksende plante man før har trodd inneholdt cyclopamin.
Strand har også identifisert og karakterisert en ny syntetisk hedgehog hemmer som bremser cellevekst i pankreaskreft, en av de mest dødelige og aggressive kreftformene. Dette stoffet er nært beslektet med en nyutviklet medisin fra USA som nylig ble godkjent for bruk mot hudkreft, og som testes i flere andre kreftformer.
Oksysteroler er en gruppe stoffer som er involvert i mange ulike prosesser i kroppen, inkludert hedgehog signalveien, og det har tidligere vært vanskelig å analysere og sammenlikne innholdet av oksysteroler i små celle-prøver. I denne avhandlingen beskrives utviklingen og utprøving av en ny analyse-teknikk som gjør denne typen analyse mulig.
Denne avhandlingen oppsummerer ny innsikt om naturlige og syntetiske hedgehog hemmere, og presenterer en ny teknikk som baner veien for en dypere forståelse av oksysterolenes rolle i celle-signalering og kreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 7. jan. 2013 14:45