Disputas: Erlend Mork - Suicidologi

Cand. Psychol. Erlend Mork ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Self-harm in patients with schizophrenia; risk factors and clinical characteristics.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Bo Runeson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

2. opponent: Professor Brita Elvevåg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, Norge.

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Øivind Ekeberg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Edvard Hauff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Lars Mehlum, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Høy forekomst av selvskading og selvmordsforsøk blant personer med schizofreni

Selvmord er den mest alvorlige og tragiske komplikasjonen forbundet med det å ha en alvorlig psykisk lidelse. Å forstå bedre hvem som er mest sårbar for selvmordsatferd er en viktig samfunnsoppgave. Annenhver person med schizofreni behandlet i psykisk helsevern har gjort selvmordsforsøk eller hatt episoder med selvskading. Både selvmordsforsøk og selvskading hos personer med schizofreni er forbundet med oppstart av psykosesymptomer i ung alder og at det går lenger tid fra psykosesymptomene oppstår til behandling blir gitt for psykoselidelsen sammenlignet med andre med schizofreni. Dette på tross av at disse personene ofte har fått behandling for andre psykiske plager. Personer med både selvmordsforsøk og selvskading har også oftere gjentatte selvmordsforsøk og mer depressive plager og impulsiv aggresjon.

Dette kommer frem i psykologspesialist og forsker Erlend Morks avhandling Self-harm in patients with schizophrenia; risk factors and clinical characteristics basert på tre studier av totalt 432 pasienter behandlet i psykisk helsevern fra 2004-2012 i studien Tematisk område psykose. Resultatene tyder også på at kjønnsforskjeller i selvmordsatferd bør få økt oppmerksomhet: Mens impulsiv aggresjon var forbundet med selvmordsforsøk eller selvskading hos kvinner, var økt innsikt i egen lidelse forbundet med selvmordsforsøk eller selvskading blant menn. Studien viser at barndomstraumer er forbundet med selvmordsforsøk også blant personer med schizofreni. Men markører for alvorlighetsgraden av lidelsen synes å virke forskjellig sammen med barndomstraumer, avhengig av om personen også har en historie med selvskading eller ikke. Resultatene peker mot at klinikere bør fokusere på tidlig og grundig utredning av psykotiske symptomer hos personer med selvmordsforsøk eller selvskading og tett oppfølging og behandling av depressive plager, suicidaltanker og alkoholmisbruk, uavhengig av kjønn.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 21. aug. 2014 10:17 - Sist endret 13. mars 2019 12:31