Disputas: Ragnhild Størkson - Genetikk

Cand.med. Ragnhild Størkson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical Challenges in Colonic and Rectal Adenocarcinomas

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Arne Sandvik, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 2. opponent: Professor emeritus Thoralf Christoffersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Waleed Ghanima, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis G. Cecilie Alfsen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Morten Jacobsen, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kliniske utfordringer i tykktarms- og endetarms kreft

I dag er det en økende risiko for å få diagnosen kreft  i vårt velferdssamfunn. Den hyppigste formen for kreft i Norge for begge kjønn er tykktarms- og endetarms kreft.

Prognosen avhenger av type kreft og hvilket stadium kreften er i når den blir oppdaget.

Den  avhenger også av hvilke verktøy vi har for å behandle kreften og dens eventuelle spredning.

Behandlingstilbudet i dag er kirurgisk tilnærming både på hovedsvulsten og i enkelte tilfeller også på spredning til andre organer.  Den viktigste tilleggsbehandlingen i dag er cellegift og strålebehandling.  De siste årene har man begynt å rette fokus på celleegenskapene i svulsten.

Det oppdages stadig flere gendefekter som går igjen i enkelte kreftformer. Klarer vi å  lage antistoffer og nøytralisere defektene kan man kanskje tilby pasientene tester for å avsløre om de er bærere av denne defekten.  Men en slik test bør være enkel og man må vite hvilken del av genproduktene som har betydning for sykdommen, for eksempel mRNA eller sluttproduktet; nemlig protein.

Vi så derfor på om det var noen lineær sammenheng mellom mRNA og proteinforandringer fra svulsten. Vi fant da  sammenheng til en type cycliner men ikke alle.

Vi undersøkte også det genetisk skille mellom tykktarms- og endetarms kreft. Vi viser at de har ulik biologisk framstilling og bør vurderes hver for seg, for ikke å  undergrave betydningen av enkelte gener.

Fettcellemetabolismen ved noen utvalgte gener kan innvirke på kreftforekomsten via motstand mot insulin. Slike gener er for eksempel PAI-1, TNF- α; IL-6 og 11β-HSD-1. Disse genene var overrepresentert hos pasienter med tarmkreft i vår studie.

Jo mer vi lærer om utvikling og progresjon av kreft jo bedre kan behandlingsmulighetene bli. Vi  begynner å få dypere innsikt i samspillet mellom genetiske forandringer  og miljø/livsstilsfaktorer. Med økt kunnskap er det mulig å skreddersy behandling for den enkelte pasient og dermed øke helbredelsesmulighetene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 13. juni 2014 11:09 - Sist endret 19. juni 2014 10:29