Disputas: Einar Servoll - Urologi AVLYST

Cand.med. Einar Servoll ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Radical Prostatectomy in Aust-Agder County, Norway 1985 - 2010.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Peter Iversen, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark
  2. opponent: Førsteamanuensis Helena Bertilsson, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
  3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Torill Sauer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Lars Magne Eri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Karol Axcrona, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Sammendrag

Avhandlingens formål var å evaluere langtidseffekten av retropubisk radikal prostatektomi for prostatakreft i en populasjonsbasert kohort, operert i Aust-Agder fylke. Endepunkter i studien var biokjemisk fri overlevelse og klinisk fri overlevelse. Videre var det et ønske å beskrive mulige prognostiske prediktorer hos pasienter som ble operert med nyoppdaget klinisk prostatakreft. Pasienter som ble diagnostisert med klinisk lokalisert tilbakefall etter gjennomgått retropubisk radikal prostatektomi ble behandlet med ”salvage” ekstern strålebehandling. Effekten av den eksterne strålebehandlingen gitt som ”salvage” ble vurdert etter langtidsoppfølgning, og prediktorer som kunne forutsi forløpet beskrevet.

Tilstedeværelsen av såkalt tertiær Gleason grad 4 eller 5 i prostatektomi preparatet ved mikroskopisk analyse var en negativ prediktor med henblikk på biokjemisk fri overlevelse og klinisk fri overlevelse etter gjennomgått radikal prostatektomi. Pasienter med en positiv kirurgisk margin mindre enn 3.0 mm i prostatektomi preparatet hadde tilsvarende utkomme med henblikk på biokjemisk og klinisk fri overlevelse som pasienter med fri kirurgisk margin i prostatektomi preparatet. ”Salvage” ekstern strålebehandling besørget en effektiv langtids biokjemisk fri overlevelse og metastatisk fri overlevelse hos en selektert gruppe av pasienter med klinisk lokalisert tilbakefall etter gjennomgått radikal prostatektomi. Prostata spesifikt antigen (PSA)-doblingstid og innvekst i sædblære var prognostiske variabler for en ikke varig respons av ”salvage” ekstern strålebehandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 27. mai 2015 10:27 - Sist endret 8. juni 2015 10:24