Disputas: Sigrid Bjørnstad - Perinatalpatologi

Cand.med. Sigrid Bjørnstad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Morphological and molecular aspects of hormone receptor signalling in developing lungs and cerebellum; an experimental study in the chicken.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Luc L. Oligny, Pathology Department, Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sainte-Justine (Université de Montréal), Montréal, Canada
  • 2. opponent: Professor Mikko Hallman, PEDEGO Research Group, Department of Children and Adolescents, Oulu University Hospital, Oulu, Finland
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Drude Merete Fugelseth, Women and Children's Division, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Norway

Disputasleder

Professor emeritus Babill Stray-Pedersen, Obstetrikk og gynekologi, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Borghild Roald, Avdeling for patologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kylling gir ny kunnskap om fosterutvikling

Vi vet lite om optimal medisinering av nyfødte kritisk syke barn. Dette er en sammensatt pasientgruppe, som ofte for tidlig født og som av ulike årsaker er sårbare.

I sin avhandling «Morphological and molecular aspects of hormone receptor signaling in developing lungs and cerebellum; an experimental study in the chicken» har Sigrid Bjørnstad og medarbeidere undersøkt hvordan fosterets utvikling påvirkes av medikamenter. De har etablert en klassifikasjon av utviklingstrinnene i kyllinglunger basert på vevstruktur og proteinprofil og relatert dette til utviklingstrinnene i menneskelunger. De fant endret modning og endret mikroRNA signatur i lungevev fra kyllinger som hadde fått medikamentelt indusert lavt stoffskifte etter injeksjon av methimazole.

Videre fant de strukturelle endringer i lillehjernen hos kylling som hadde blitt behandlet med dexametason i fosterlivet, et medikament som hos mennesker brukes for å fremme lungemodning ved truende for tidlig fødsel, men som man frykter kan skade nervesystemet. De fant endringer i uttrykket av proteiner som man vet er sentrale for normal hjerneutvikling.

Ved å knytte endringer i vevsstruktur til hittil ukjente molekylære forandringer bidrar deres funn til økt forståelse av de biologiske prosessene i normal og unormal fosterutvikling. Dette vil på sikt kunne føre til bedret diagnostikk og mer målrettet behandling av en svært sårbar pasientgruppe. Avhandlingen innbefatter også en kunnskapsoppsummering der økt bruk av kylling i utvikling av medikamenter til gravide og barn foreslås. Kyllingens egenskaper, som blant annet total uavhengighet av mor under fosterutviklingen, gjør den til en svært attraktiv modell for å studere fosterutvikling.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 26. apr. 2016 09:26 - Sist endret 2. feb. 2018 15:39