Disputas: Brit Andenes Blaauw - Epidemologi

Cand.med. Brit Andenes Blaauw ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Primary recurrent headache among adolescents. Prevalence and risk factors.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ellisiv Bøgeberg Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Tromsø
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Anne Margrethe Myhre, Enhet barne- og ungdomspsykiatri, Universitetet i Oslo, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Benedicte Lie, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus HF, Oslo

Disputasleder

Professor Hanne Flinstad Harbo, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor John-Anker Zwart, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Angst og depresjon gir ungdom hodepine

Psykiske plager fører til tilbakevendende hodepine hos ungdom. Spesielt tydelig er sammenhengen mellom angst eller depresjon og migrene, viser ny forskning av lege og nevrolog Brit Andenes Blaauw.

Tidligere befolkningsundersøkelser har vist at hodepine og spesielt tilbakevendende hodepine som migrene og spenningshodepine er vanlig hos ungdom, særlig jenter. Hodepine blir i økende grad oppfattet som et helseproblem i denne aldersgruppen og kan føre til omfattende handikap ved å påvirke ungdommenes liv, skole prestasjoner og sosiale aktiviteter. Man vet lite om årsakene til hodepine og det kan være vanskelig å finne effektiv behandling. For å kunne ta bedre hånd om ungdom med tilbakevendende hodepine er det derfor svært viktig å kartlegge forekomsten og forsøke å finne risikofaktorer som kan påvirkes.

I sin avhandling Primary recurrent headaches among adolescents - Prevalence and risk factors har Brit Andenes Blaauw og hennes medarbeidere vist at forekomsten av hodepine hos ungdom ser ut til å øke og at det er sammenheng mellom hodepine og psykiske plager. Både symptomer på angst eller depresjon, atferdsvansker og oppmerksomhetsproblemer er hyppigere hos ungdom med hodepine og ser også ut til å øke risikoen for å utvikle hodepine.

Leger som behandler barn og ungdom med hodepine bør kartlegge og identifisere psykiske plager. Ved å ta hensyn til disse faktorene vil hodepinebehandlingen sannsynligvis kunne bedres.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

Publisert 29. jan. 2016 09:39 - Sist endret 9. feb. 2016 17:24