Disputas: Gitta Erika Turowski - Patologi

MD. Gitta Erika Turowski ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pathology in dysfunctioning placentas.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ona Marie Faye-Petersen, Department of Pathology, Anatomic Division, University of Alabama at Birmingham, Birmingham Alabama, USA
  • 2. opponent: Professor Christina Vogt, Department of Pathology and Medical Genetics, NTNU, Trondheim, Norway
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tore Henriksen, Department of Obstetrics and Gynaecology, Women and Children's Division, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway

Disputasleder

Professor Annetine Staff, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Borghild Roald, Avdeling for patologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Morkaken (placenta) er et komplekst og viktig organ for barnets utvikling i mors liv. Svikt av morkakens funksjon kan føre til at barnet ikke vokser som det skal eller dør i mors liv. For tiden finnes ingen biomarkør som avdekker morkakesvikt.

I sin avhandling ’Pathology in dysfunctioning placentas’ har Gitta Turowski og medarbeidere testet biomarkører som diagnostisk verktøy for svangerskapsdiabetes og virusinfeksjon i placenta.

Siden det ved oppstart av prosjektet ikke fantes en enhetlig diagnoseformulering av morkakefunn i patologifaget, ble internasjonal publiserte kriterier til mikroskopisk tolkning av placenta samlet, og i tett samarbeid med klinkerne systematisert. Forståelighet, reproduserbarhet og klinisk relevans innenfor sykdomsprosessen var hovedfokus.

Det foreslåtte placentaklassifikasjonssystemet ble testet og funnet verdifull for oppfølging av mor og barn.

Betennelse i placentatotter kan være relatert til smitte med virus eller avstøtningsreaksjon fra mor med gjentagelsesrisiko fra liten til høy. Eksempler på betennelse er smitte med forkjølelses- eller mage-tarm virus, som er harmløs for mor, men alvorlig for barnet. I en cellekultur studie var smittede placentarelevante celler med nevnte virus kun avdekkbar med immunfarger.

Diabetes i svangerskap er en økende trussel for mor og barn på kort og lang sikt. Blant flere biomarkører relatert til sukker- og fettstoffskifte som ble testet i placentavevet, var flere signifikant relatert til svangerskapsdiabetes.

Budskapet fra studiene er at bruk av biomarkører hjelper til å forklare placentasvikt. Godt samarbeid mellom behandlende leger, jordmødre, sykepleier og patologer øker forståelsen av morkakefunksjon.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 1. juni 2016 08:59 - Sist endret 1. juni 2016 08:59