Disputas: Cathrine Austad - Revmatologi

Cand.med. Cathrine Austad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Patient reported outcomes in rheumatoid arthritis. Data from the Oslo Rheumatoid Arthritis Register.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Jon Lampa, Unit of Rheumatology, Department of Medicine, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Gunnstein Bakland, Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Berit Flatø, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Bård Natvig, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Till Uhlig, Revmatologisk avdeling, Diakohjemmet sykehus, Oslo

Sammendrag

Pasientrapporterte utfallsmål ved revmatoid artritt – data fra leddgiktsregisteret i Oslo

Leddgikt (revmatoid artritt) er en sykdom som rammer 0,5 - 1 % av befolkningen med en overvekt hos kvinner. Cathrine Austad fant i sitt doktorgradsarbeid at leddgiktpasienter mellom 18-80 år i Oslo fikk det bedre over en 15-års periode fra 1994 til 2009. I 2009 anga de bedre fysisk funksjon, mindre smerter og utmattelse, lavere sykdomsaktivitet og bedre livskvalitet enn tidligere. Bedringen i denne perioden var størst hos kvinner, likevel rapporterer kvinner at de har mer plager fra leddgikten enn menn. I denne 15-års perioden har det kommet en rekke nye og mer målrettede biologiske medisiner som bidrar til å bremse sykdomsutvikling og hindre varig leddskade. I tillegg har revmatologer hatt økt fokus på diagnosen tidlig og på viktigheten av å komme raskt i gang med behandling. Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet viser at pasientene med leddgikt har blitt friskere.

RAID var et nytt spørreskjema som ble tatt i bruk internasjonalt rett før siste datainnsamling i 2009. RAID er kortfattet, enkelt og består av 7 spørsmål. Pasientene angir aktuelle plager (smerte, fysisk funksjon, utmattelse, søvn-problemer, fysisk og følelsesmessig velvære og mestring) på en skala fra 0-10, slik at man kan kartlegge hvordan pasientene opplever at leddgikten påvirker dem. Vi fant at det var samsvar mellom RAID og andre pasientrapporterte utfallsmål, og kunne med dette validere RAID for videre bruk på norsk.

Søvn er et viktig problemområde for leddgiktpasienter. Vi sammenlignet søvnspørsmålet fra RAID med andre mål på søvnproblemer og fant godt samsvar. Vi mener derfor at RAID-søvn kan brukes både i forskning og klinisk hverdag til å identifiseresøvnplager hos mennesker med leddgikt.

Smerte er vanlig ved leddgikt, og mange bruker betennelsesdempende medisiner som NSAIDs. Vanlige bivirkninger av NSAIDs er mageubehag og smerter. Vi fant en assosiasjon mellom økt mageubehag og økt alder, dårligere fysisk- og mental funksjon, høyere sykdomsaktivitet og mer bruk av NSAIDs.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 11. mai 2017 08:44 - Sist endret 11. mai 2017 08:44