Disputas: Tanja Karic - Fysikalsk medisin og rehabilitering

MD. Tanja Karic ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Early rehabilitation after aneurysmal subarachnoid hemorrhage.

Foto: Privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Chief Physician Alison Godbolt, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • Andre opponent: Professor Uwe Spetzger, Städtisches Klinikum Karlsruhe, Tyskland
  • Komitéleder: Professor Emilia Kerty, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bjørnar Hassel, Avdeling for nevrohabilitering, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Angelika Sorteberg, Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tidlig rehabilitering etter hodeskade og hjerneslag har vist seg å ha en rekke gunstige effekter på komplikasjoner i behandlingsforløpet og på senere funksjonsnivå. For pasienter med hjernehinneblødning fra en utposning på en av pulsårene i hjernen (aneurysmeblødning) har tidlig rehabilitering ikke vært etablert og man har hittil praktisert konservativ sengeleie i den første tiden etter blødningen.

I sin avhandling har overlege Tanja Karic og medarbeidere utviklet et konsept for tidlig rehabilitering hos pasienter med aneurysmal hjernehinneblødning. Hun har undersøkt om konseptet er anvendbart og hvilken arbeidsinnsats som kreves for å utføre tidlig rehabilitering. Videre har hun undersøkt hvordan tidlig rehabilitering påvirker komplikasjoner i akuttstadiet og om funkjsonsnivået ett år etter hjernehinneblødningen påvirkes.

Pasienter som ble behandlet for aneurysmal hjernehinneblødning ved Oslo universitetssykehus i 2011 fikk standardbehandling, mens pasienter som ble behandlet i 2012 fikk i tillegg tidlig mobilisering og rehabilitering. Gradvis mobilisering ved å heve hodeenden av sengen utover 30 grader startet fra første postoperative dag og fulgte deretter det trinnvise konseptet for mobilisering. Rehabiliteringsteamet utarbeidet daglig individualiserte rehabiliteringstiltak. Tidlig mobilisering og rehabilitering førte til en mye større grad av mobilitet ved utskrivelse uten å øke antall komplikasjoner. Det var en klar positiv effekt av tidlig mobilisering på den mest fryktete komplikasjonen i akuttfasen etter aneurysmal hjernehinneblødning; forekomsten av alvorlige vasospasmer ble redusert.

Funksjonsnivået ett år etter blødningen kunne forbedres hos pasientene med de mest alvorlige aneurysmeblødningene; i denne undergruppen var det mer enn dobbel så stor sjanse for å oppnå et bedre funksjonsnivå dersom man utførte tidlig mobilisering og rehabilitering.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 4. apr. 2017 09:47 - Sist endret 5. apr. 2017 09:49