Disputas: Andreas Auensen - Kardiologi

Cand.med. Andreas Auensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prognostic factors and outcomes in patients with severe aortic stenosis referred for evaluation of possible surgical aortic valve replacement

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Christian Torp-Pedersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, Danmark
  • Annenopponent: Professor Henrik Schirmer, Institutt for klinisk medisin, UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Steinar Solberg, Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Knut Gjesdal, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Lars Lysgaard Gullestad, Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bredere kunnskap om resultatene etter hjertekirurgi

Trang aortaklaff, eller aortastenose, er den vanligste hjerteklaffsykdommen i den vestlige verden. Ved aortastenose blir klaffen stadig trangere, pasienten får økende symptomer med redusert livskvalitet, belastningen på hjertet øker og dette medfører etter hvert hjertesvikt. Den virksomme  behandlingen for å hindre tidlig død og komplikasjoner er operasjon ved at man kirurgisk erstatter den gamle klaffen med en ny.

I sin avhandling «Prognostic factors and outcomes in patients with severe aortic stenosis referred for evaluation of possible surgical aortic valve replacement» har Andreas Auensen og medarbeidere undersøkt hvordan det går med pasienter som blir henvist til Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, med spørsmål om utskifting av aortaklaffen. I avhandlingen følges 442 pasienter, hvorav 351 blir henvist til operasjon og 91 pasienter avslås operasjon pga lite symptomer, høy risiko eller ikke ønsket operasjon. Avhandlingen beskriver et bredt utvalg av kliniske resultater hos pasientene, som alle ble inkludert i perioden 2010-2013 og fulgt videre over flere år. Av hovedfunn kan nevnes at 90% av de opererte pasientene var i live etter 3 år, at sammenliknet med før operasjon var pasientrapportert livskvalitet i hovedsak bedre et år etter kirurgisk klaffeutskiftning, at det var en ikke-ubetydelig mengde slaghendelser i løpet av det første året etter klaffeutskiftningen og at vanlige blodprøver tatt ved første vurdering muligens kan si noe om risikoen for komplikasjoner i tiden etter kirurgi.

På grunn av omfattende kunnskap om den gunstige effekten av kirurgi på overlevelse er det i dag etisk umulig å gjennomføre en studie der pasienter med alvorlig aortastenose randomiseres til enten kirurgi eller kun videre oppfølging. I moderne medisin vil kliniske observasjonsstudier være svært viktige etter hvert som nye behandlingsmuligheter skrider frem, noe dagens behandlingsmuligheter for aortastenose er et eksempel på.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 19. jan. 2018 13:05 - Sist endret 26. jan. 2018 14:08