Disputas: Guri Bårdstu Majak - Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Cand.med. Guri Bårdstu Majak ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Pregnancy in kidney transplanted women: Outcomes and effects on long-term maternal health and graft survival.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor II Kjell Åsmund Salvesen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Nils-Halvdan Morken, Universitetet i Bergen, Norge
  • Komitéleder: Professor II Kirsten Muri Boberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Theis Tønnessen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Overlege Trond Melbye Michelsen, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

For alvorlig nyresyke pasienter er nyretransplantasjon ofte det beste behandlings-alternativet. Flere av pasientene med alvorlig nyresvikt er kvinner i fertil alder, og i snart 50 år har nyretransplanterte kvinner blitt gravide og fått barn i Norge. For disse kvinnene er risikoen for alvorlige svangerskapskomplikasjoner høy, mens langtids-risikoen synes å være lite påvirket.

I sin avhandling Pregnancy in kidney transplanted women: outcomes and effects on long-term maternal health and graft survival har Guri Majak og medarbeidere sett på svangerskap hos nyretransplanterte kvinner i Norge, og også svangerskapets effekt på risikoen for tap av den transplanterte nyren, hjerte-kar sykdom og død.

I Norge har de fleste svangerskap etter nyretransplantasjon resultert i levende fødte barn. Imidlertid fant forfatterne også en høy risiko for alvorlige komplikasjoner i disse svangerskapene. Særlig uttalt var risikoen for alvorlig svangerskapsforgiftning, keisersnitt og for tidlig fødsel.

Lang-tids data hos de samme kvinnene viste en lav risiko for både tap av den transplanterte nyren og død. Risikoen for senere hjerte-kar sykdom virket uendret sammenlignet med nyretransplanterte kvinner som ikke hadde hatt svangerskap.

Budskapet fra studien er at selv om svangerskap hos nyretransplanterte kvinner i Norge oftest ender godt, må disse kvinnene følges tett med tanke på svangerskapskomplikasjoner og risikoen for uheldige utfall for mor og barn. Den lave lang-tids risikoen for skade av egen helse og den transplanterte nyren vist i dette studiet understøtter de retningslinjene som er i dag med tanke på hvilke kvinner som anbefales svangerskap etter nyretransplantasjon.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 10. jan. 2018 09:59 - Sist endret 10. jan. 2018 12:10