Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved forskningsgruppe for anestesi- og intensivmedisin.

Tidlig deteksjon av postoperative komplikasjoner etter Whipples operasjon

Pasientene har påvist pankreaskreft som skal opereres. Etter denne operasjonen, som er komplisert, forekommer 10-30% komplikasjoner i form av infeksjoner og lekkasje fra pankreas og tarmanatomoser. Ved å legge inn mikrodialysekatetre ved pankreas og anastomoser samt i såret kan en hver time måle metabolitter og undersøke om en kan påvise komplikasjoner på et tidligere tidspunkt enn med nåværende metoder. Lekkasje fra pankreasanastomosen kan oppdages få timer etter operasjon selv om kliniske tegn ikke kommer for etter 3 – 10 dager. Vi gjennomfører nå en randomisert studie på denne pasientgruppen der kontrollgruppen er standard of care og intervensjonsgruppen er kliniske avgjørelser støttet av mikrodialysemålinger

Levertransplantasjon hos barn; bruk av mikrodialyse i lever og tarm for tidlig deteksjon av iskemi, rejeksjon og infeksjon

I tre tidligere studier har vi vist at analyser fra mikrodialysekatetre implantert i lever kan gi tidlig diagnose av iskemi og rejeksjon. Barn er mer utsatte for komplikasjoner enn voksne, og i studien på barn vil avgjørelser for tidlig behandling av komplikasjoner baseres på mikrodialyseresultatene.

Pankreastransplantasjon

Det er fremdeles hyppig med venetrombose i pankreasgraftet, og nåværende metoder oppdager som oftest ikke dette før pasienten får hyperglykemi, og graftet kan da ikke reddes. Ved å legge et mikrodialysekateter foran og bak pankreas kan en detektere iskemi i graftet nesten i sann tid. En tar da rakt en CT og ved trombe i graftet forsøker en radiologisk å fiske ut denne.

Smertelindring etter abdominalkirurgi

Standard of care ved større abdominale inngrep er epiduralkatetere som smertelindring. Det gir god smertelindring, men det ofte vanskelig med rask avvenning, en del pasienter har plagsom kløe og i sjeldne tilfeller kan det forekomme epidurale hematomer. I en større studie på pasienter som opereres med levereseksjon med åpen kirurgi undersøker vi om pasientkontrollert smertelindring intravenøst kombinert med paracetamol og ketorolak gir like god smertelindring og hvordan de ulike metodene influerer på bivirkninger og pasientforløp.

Non-invasive indikatorer på hemodynamisk status

Respirasjonsavhengige variasjoner i pletysmografisk amplitude på pulsoksymeter er foreslått å avspeile volumstatus og flere non- (endetidal CO2) og minimalt invasive metodikker er kommet på markedet for å måle hjertets slagvolum. Vi ønsker i kliniske forsøk og basalfysiologiske forsøk å undersøke om dette er korrekt, om det er måter å forbedre teknikkene på og om det er tilstander metodikkene egner seg bedre/dårligere ved.

Mikrovaskulære endringer og NIRS ved traumer og kirurgi. Rekonstruktiv plastisk kirurgi

Perfusjon (fluorescensmikroskopi) og funksjon av perforator frie lapper (lappen forsynes kun av en perforator) sammenliknes med perforator baserte flaps (intakt bro i basis av lappen i tillegg til en perforator).

Propofols farmakokinetikk hos sykelig overvektige

Vi skal inkludere 100 pasienter og har til nå data fra ca. 60. Vi samarbeider med en gruppe i Plymouth (professor Sneyd) om databehandlingen. Dette er ment å bli doktorgradsarbeidet til Martin Braathen, LIS ved OUS. Vi håper å ha inkludert alle forsøkspersonene innen utgangen av 2014.

Publisert 14. feb. 2014 09:37 - Sist endret 29. nov. 2018 10:52