Rasjonell antibiotikabehandling

Gruppens overordnede mål er å bidra med forskning for å forbedre antibiotikabruken slik at man kan hindre eller utsette utvikling av antibiotikaresistens - og bevare antibiotika som virksomme midler.

Bakgrunn

Vi har en gunstig resistenssituasjon i Norge i forhold til andre land. Derfor er det viktig med norsk forskning på dette området fordi utenlandske forskningsresultater ikke alltid er overførbare til norske forhold. Omvendt er den norske modellen for antibiotikabehandling forbilledlig og kan eksporteres til andre land. I arbeidet med de "Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus" har vi avdekket en rekke uløste forskningsoppgaver som omfatter store pasientgrupper.

Gruppen har utviklet en billig og effektiv metode for å måle antibiotikabruk i forhold til diagnoser som nå brukes i mange land for å monitorere bruken av antibiotika. Vi har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Pasteurinstituttet i St.Petersburg gjort intervensjonsstudier i et sykehus i St.Petersburg, Russland.

Langsiktige mål

All antibiotikabruk kan medføre antibiotikaresistens. I tillegg kan den normale bakteriefloraen endres med fremvekst av mikrober som er vanskelig å behandle, for eksempel sopp og Clostridium difficile. Inntil nå har resistenssituasjonen i Norge vært gunstig, men både økt og feil bruk av antibiotika medfører flere resistente mikrober og dermed vanskeligheter med å behandle pasienter. Metoder for å forbedre antibiotikabruk bør inkludere både institusjoner og allmenn praksis, og må være tverrfaglige.

Forskergruppens vil derfor på sikt forbedre antibiotikabruken for å forhindre/utsette utvikling av resistente bakterier i sykehus, sykehjem, og i allmenn praksis.

Samarbeidspartnere

Siden det er få forskere ved Oslo universitetssykehus som arbeider med praktisk antibiotikaforskning, inkluderer gruppen også forskere fra andre helseforetak. Vi samarbeider med:

 • Norsk Regnesentral
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Mikrobiologisk avdeling ved OUS, Bærum sykehus og Sykehuset Vestfold
 • Norsk overvåking av resistente mikrober (NORM), Universitetet i Tromsø
 • Antibiotikasenteret for allmennmedisin i Oslo og ved Haukeland universitetssykehus, Bergen

Om gruppens deltakere

 • Dag Berild (DB) har arbeidet med utarbeidelse og implementering av retningslinjer for rasjonell antibiotikabruk. DB er prosjektleder for Ragnhild Raastads doktorgradsarbeid og er medveileder for Jon Birger Haug og Knut Eirik Eliassens doktorgradsarbeider.
 • Ragnhild Raastad er doktorgradsstipendiat, og arbeider med risikofaktorer for utvikling av antibiotikaresistens. Hun utvikler også en metode for å måle definerte døgndoser (DDD) for antibiotikabruk hos barn ut fra standardiserte vektkurver. Dette vil lette målingen av antibiotikabruk hos barn.
 • Jon Birger Haug (JBH) leder arbeidet med "Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus" som er finansiert av Helsedirektoratet. Han gjør et doktorgradsarbeid om metoder for å måle og sammenlikne antibiotikabruk i sykehus.
 • Morten Lindbæk er leder av Antibiotikasenteret i allmenn medisin. Sammen med Dag Berild veileder han Knut Eirik Eliassens i hans doktorgradsarbeid om flåttbårne infeksjoner i Norge.
 • Mette Walberg arbeider med metoder for å forbedre antibiotikabruk og er medveileder på Jon Birger Haugs doktorgrad.
 • Åsmund Reikvam er lege og professor i klinisk farmakologi og er veileder for Jon Birger Haug.
Publisert 7. feb. 2012 08:53 - Sist endret 18. mars 2019 12:10

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere